bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Ya-Sin

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Ya-Sin dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (41)
83Total Ayat: 83
5Total Ruku: 5
36:1Ayat 1
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 1
Yaa siin
36:2Ayat 2
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
36:3Ayat 3
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 3
Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
36:4Ayat 4
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 4
(yang berada) diatas jalan yang lurus,
36:5Ayat 5
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 5
(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
36:6Ayat 6
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 6
Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
36:7Ayat 7
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 7
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
36:8Ayat 8
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 8
Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
36:9Ayat 9
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 9
Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
36:10Ayat 10
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 10
Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
36:11Ayat 11
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 11
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
36:12Ayat 12
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 12
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
36:13Ayat 13
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 13
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
36:14Ayat 14
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 14
(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu".
36:15Ayat 15
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 15
Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".
36:16Ayat 16
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 16
Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu".
36:17Ayat 17
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 17
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".
36:18Ayat 18
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 18
Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".
36:19Ayat 19
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 19
Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".
36:20Ayat 20
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 20
Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".
36:21Ayat 21
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 21
Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
36:22Ayat 22
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 22
Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?
36:23Ayat 23
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 23
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?
36:24Ayat 24
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 24
Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
36:25Ayat 25
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 25
Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku.
36:26Ayat 26
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 26
Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku mengetahui.
36:27Ayat 27
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 27
Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".
36:28Ayat 28
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 28
Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
36:29Ayat 29
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 29
Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
36:30Ayat 30
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 30
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
36:31Ayat 31
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 31
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.
36:32Ayat 32
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 32
Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.
36:33Ayat 33
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 33
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
36:34Ayat 34
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 34
Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
36:35Ayat 35
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 35
supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
36:36Ayat 36
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 36
Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
36:37Ayat 37
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 37
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.
36:38Ayat 38
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 38
dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
36:39Ayat 39
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 39
Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
36:40Ayat 40
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 40
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
36:41Ayat 41
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 41
Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.
36:42Ayat 42
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 42
dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
36:43Ayat 43
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 43
Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
36:44Ayat 44
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 44
Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
36:45Ayat 45
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 45
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).
36:46Ayat 46
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 46
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
36:47Ayat 47
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 47
Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".
36:48Ayat 48
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 48
Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?".
36:49Ayat 49
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 49
Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
36:50Ayat 50
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 50
lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.
36:51Ayat 51
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 51
Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.
36:52Ayat 52
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 52
Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).
36:53Ayat 53
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 53
Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.
36:54Ayat 54
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 54
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
36:55Ayat 55
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 55
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
36:56Ayat 56
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 56
Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
36:57Ayat 57
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 57
Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
36:58Ayat 58
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 58
(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
36:59Ayat 59
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 59
Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
36:60Ayat 60
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
36:61Ayat 61
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 61
dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
36:62Ayat 62
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 62
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan?.
36:63Ayat 63
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 63
Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
36:64Ayat 64
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 64
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
36:65Ayat 65
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 65
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
36:66Ayat 66
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 66
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).
36:67Ayat 67
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 67
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
36:68Ayat 68
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 68
Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?
36:69Ayat 69
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 69
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.
36:70Ayat 70
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 70
supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
36:71Ayat 71
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 71
Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
36:72Ayat 72
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 72
Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.
36:73Ayat 73
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 73
Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
36:74Ayat 74
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 74
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
36:75Ayat 75
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 75
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
36:76Ayat 76
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 76
Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
36:77Ayat 77
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 77
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!
36:78Ayat 78
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 78
Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"
36:79Ayat 79
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 79
Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
36:80Ayat 80
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 80
yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu".
36:81Ayat 81
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 81
Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
36:82Ayat 82
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 82
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.
36:83Ayat 83
Quran, Surah Ya-Sin, Ayat 83
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: