bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Maryam

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Maryam in Arabic, Dutch Translation by Dr. Salomo Keyzer and English Transliteration

Mecca Mecca (44)
98Total Ayat: 98
6Total Ruku: 6
19:1Ayat 1
Quran, Surah Maryam, Ayat 1
C. H. Y. A. S.
19:2Ayat 2
Quran, Surah Maryam, Ayat 2
Zie hier eene herinnering van de genade van uwen Heer, omtrent zijn dienaar Zacharias.
19:3Ayat 3
Quran, Surah Maryam, Ayat 3
Toen hij zijn Heer aanriep met eene geheime aanroeping.
19:4Ayat 4
Quran, Surah Maryam, Ayat 4
En zeide O Heer! waarlijk mijne beenderen zijn verzwakt en mijn hoofd is wit geworden door grijsheid. En ik was nimmer ongelukkig in mijne gebeden tot u, o Heer!
19:5Ayat 5
Quran, Surah Maryam, Ayat 5
Maar ik vrees mijne bloedverwanten, die mij zullen opvolgen; want mijne vrouw is onvruchtbaar: geef mij dus een opvolger uit mijn eigen lichaam van u.
19:6Ayat 6
Quran, Surah Maryam, Ayat 6
Die mijn erfgenaam zal zijn en een erfgenaam van het gezin van Jacob; en geef, o Heer! dat hij door u aangenomen worde.
19:7Ayat 7
Quran, Surah Maryam, Ayat 7
En de engel antwoordde hem: O Zacharias! waarlijk wij brengen u tijdingen van een zoon, wiens naam Yahya zal zijn. Wij hebben niemand v
19:8Ayat 8
Quran, Surah Maryam, Ayat 8
Zacharias zeide: Hoe zal ik een zoon hebben, terwijl ik zei dat mijne vrouw onvruchtbaar is, en ik thans tot hoogen ouderdom gekomen en afgeleefd ben?
19:9Ayat 9
Quran, Surah Maryam, Ayat 9
De engel zeide: Zoo zal het zijn. Uw Heer zeide: Dit is mij gemakkelijk. Ik heb u vroeger geschapen, toen gij nog niets waart.
19:10Ayat 10
Quran, Surah Maryam, Ayat 10
Zacharias antwoordde: O Heer! geef mij een teeken. De engel hernam: Uw teeken zal zijn, dat gij in drie nachten niet tot de menschen zult spreken hoewel gij u in volmaakte gezondheid bevindt.
19:11Ayat 11
Quran, Surah Maryam, Ayat 11
En hij ging tot zijn volk uit het vertrek en hij maakte hun teekenen, alsof hij wilde zeggen: Geloofd zij God, des ochtends en des avonds.
19:12Ayat 12
Quran, Surah Maryam, Ayat 12
En wij zeiden tot zijn zoon: O Johannes! ontvang het boek der wet, met het besluit, dat te leeren en in acht te nemen. En wij schonken hem wijsheid, toen hij nog slechts een kind was.
19:13Ayat 13
Quran, Surah Maryam, Ayat 13
En onze genade en zuiverheid des levens; en hij was een vroom mensch
19:14Ayat 14
Quran, Surah Maryam, Ayat 14
En deed zijnen plicht omtrent zijne ouders, en hij was trotsch noch weerspannig.
19:15Ayat 15
Quran, Surah Maryam, Ayat 15
Vrede zij op hem! den dag dat hij werd geboren, en den dag waarop hij zal sterven, en ook den dag waarop hij tot het leven zal worden opgewekt.
19:16Ayat 16
Quran, Surah Maryam, Ayat 16
Herdenk in het boek van den Koran het verhaal van Maria, toen zij zich van haar gezin naar eene plaats ten Oosten verwijderde.
19:17Ayat 17
Quran, Surah Maryam, Ayat 17
En een sluier nam, om zich aan de blikken van anderen te onttrekken. Wij zonden onzen geest Gabri
19:18Ayat 18
Quran, Surah Maryam, Ayat 18
Zij zeide: Ik zoek eene schuilplaats bij den genadigen God, opdat hij mij tegen u verdedige. Indien gij hem vreest zult gij mij niet naderen.
19:19Ayat 19
Quran, Surah Maryam, Ayat 19
Hij antwoordde: Waarlijk, ik ben de boodschapper van uwen Heer, en ik ben gezonden om u een heiligen zoon te geven.
19:20Ayat 20
Quran, Surah Maryam, Ayat 20
Zij zeide: Hoe zal ik een zoon hebben; geen man heeft mij aangeraakt, en ik ben geene ontuchtige vrouw.
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
< Next Page
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: