bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Maryam

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Maryam in Arabic, Dutch Translation by Dr. Salomo Keyzer and English Transliteration

Mecca Mecca (44)
98Total Ayat: 98
6Total Ruku: 6
19:1Ayat 1
Quran, Surah Maryam, Ayat 1
C. H. Y. A. S.
19:2Ayat 2
Quran, Surah Maryam, Ayat 2
Zie hier eene herinnering van de genade van uwen Heer, omtrent zijn dienaar Zacharias.
19:3Ayat 3
Quran, Surah Maryam, Ayat 3
Toen hij zijn Heer aanriep met eene geheime aanroeping.
19:4Ayat 4
Quran, Surah Maryam, Ayat 4
En zeide O Heer! waarlijk mijne beenderen zijn verzwakt en mijn hoofd is wit geworden door grijsheid. En ik was nimmer ongelukkig in mijne gebeden tot u, o Heer!
19:5Ayat 5
Quran, Surah Maryam, Ayat 5
Maar ik vrees mijne bloedverwanten, die mij zullen opvolgen; want mijne vrouw is onvruchtbaar: geef mij dus een opvolger uit mijn eigen lichaam van u.
19:6Ayat 6
Quran, Surah Maryam, Ayat 6
Die mijn erfgenaam zal zijn en een erfgenaam van het gezin van Jacob; en geef, o Heer! dat hij door u aangenomen worde.
19:7Ayat 7
Quran, Surah Maryam, Ayat 7
En de engel antwoordde hem: O Zacharias! waarlijk wij brengen u tijdingen van een zoon, wiens naam Yahya zal zijn. Wij hebben niemand v
19:8Ayat 8
Quran, Surah Maryam, Ayat 8
Zacharias zeide: Hoe zal ik een zoon hebben, terwijl ik zei dat mijne vrouw onvruchtbaar is, en ik thans tot hoogen ouderdom gekomen en afgeleefd ben?
19:9Ayat 9
Quran, Surah Maryam, Ayat 9
De engel zeide: Zoo zal het zijn. Uw Heer zeide: Dit is mij gemakkelijk. Ik heb u vroeger geschapen, toen gij nog niets waart.
19:10Ayat 10
Quran, Surah Maryam, Ayat 10
Zacharias antwoordde: O Heer! geef mij een teeken. De engel hernam: Uw teeken zal zijn, dat gij in drie nachten niet tot de menschen zult spreken hoewel gij u in volmaakte gezondheid bevindt.
19:11Ayat 11
Quran, Surah Maryam, Ayat 11
En hij ging tot zijn volk uit het vertrek en hij maakte hun teekenen, alsof hij wilde zeggen: Geloofd zij God, des ochtends en des avonds.
19:12Ayat 12
Quran, Surah Maryam, Ayat 12
En wij zeiden tot zijn zoon: O Johannes! ontvang het boek der wet, met het besluit, dat te leeren en in acht te nemen. En wij schonken hem wijsheid, toen hij nog slechts een kind was.
19:13Ayat 13
Quran, Surah Maryam, Ayat 13
En onze genade en zuiverheid des levens; en hij was een vroom mensch
19:14Ayat 14
Quran, Surah Maryam, Ayat 14
En deed zijnen plicht omtrent zijne ouders, en hij was trotsch noch weerspannig.
19:15Ayat 15
Quran, Surah Maryam, Ayat 15
Vrede zij op hem! den dag dat hij werd geboren, en den dag waarop hij zal sterven, en ook den dag waarop hij tot het leven zal worden opgewekt.
19:16Ayat 16
Quran, Surah Maryam, Ayat 16
Herdenk in het boek van den Koran het verhaal van Maria, toen zij zich van haar gezin naar eene plaats ten Oosten verwijderde.
19:17Ayat 17
Quran, Surah Maryam, Ayat 17
En een sluier nam, om zich aan de blikken van anderen te onttrekken. Wij zonden onzen geest Gabri
19:18Ayat 18
Quran, Surah Maryam, Ayat 18
Zij zeide: Ik zoek eene schuilplaats bij den genadigen God, opdat hij mij tegen u verdedige. Indien gij hem vreest zult gij mij niet naderen.
19:19Ayat 19
Quran, Surah Maryam, Ayat 19
Hij antwoordde: Waarlijk, ik ben de boodschapper van uwen Heer, en ik ben gezonden om u een heiligen zoon te geven.
19:20Ayat 20
Quran, Surah Maryam, Ayat 20
Zij zeide: Hoe zal ik een zoon hebben; geen man heeft mij aangeraakt, en ik ben geene ontuchtige vrouw.
19:21Ayat 21
Quran, Surah Maryam, Ayat 21
Gabri
19:22Ayat 22
Quran, Surah Maryam, Ayat 22
Zij ontving hem dus, en zij verwijderde zich, met hem in haren schoot, naar eene afgelegen plaats.
19:23Ayat 23
Quran, Surah Maryam, Ayat 23
En de pijnen der geboorte overvielen haar nabij den stam van een palmboom. Zij zeide: God gave dat ik v
19:24Ayat 24
Quran, Surah Maryam, Ayat 24
En hij die beneden haar was, riep haar toe, zeggende: Wees niet bedroefd! God heeft eene beek aan uwe voeten doen stroomen.
19:25Ayat 25
Quran, Surah Maryam, Ayat 25
Schudt den stam van den palmboom, en rijpe dadels zullen op u nedervallen.
19:26Ayat 26
Quran, Surah Maryam, Ayat 26
Eet en drink en stel uw hart gerust. Indien gij een man ziet die u ondervraagt. Zeg dan: Waarlijk, ik heb den Barmhartige een vasten toegewijd, zoodat ik dezen dag volstrekt niet tot een man spreken zal.
19:27Ayat 27
Quran, Surah Maryam, Ayat 27
Zij bracht het kind tot haar volk, hem in hare armen dragende. En zij zeiden tot haar: O Maria! gij hebt eene vreemde zaak bedreven.
19:28Ayat 28
Quran, Surah Maryam, Ayat 28
O Zuster van A
19:29Ayat 29
Quran, Surah Maryam, Ayat 29
Maar zij maakte teekenen tot het kind om hun te antwoorden. En zij zeiden: Hoe kunnen wij tot hem spreken, die nog een kind in de wieg is?
19:30Ayat 30
Quran, Surah Maryam, Ayat 30
Daarop zeide het kind: Waarlijk, ik ben Gods dienaar; hij heeft mij het boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt.
19:31Ayat 31
Quran, Surah Maryam, Ayat 31
En hij heeft gewild, dat ik gezegend zou zijn, overal waar ik mij ook zou mogen bevinden; hij heeft mij bevolen, het gebed in acht te nemen en aalmoezen te geven, zoo lang ik zal leven.
19:32Ayat 32
Quran, Surah Maryam, Ayat 32
Hij heeft mij gehoorzaam omtrent mijne moeder gemaakt en hij zal mij niet trotsch of ellendig doen worden.
19:33Ayat 33
Quran, Surah Maryam, Ayat 33
Vrede zij op mij, den dag, waarop ik werd geboren en den dag waarop ik zal sterven, en den dag, waarop ik tot het leven zal worden opgewekt.
19:34Ayat 34
Quran, Surah Maryam, Ayat 34
Dit was Jezus de zoon van Maria, die het woord der waarheid zou spreken, waaromtrent zij twijfelen.
19:35Ayat 35
Quran, Surah Maryam, Ayat 35
Het is niet passend voor God dat hij een zoon zou hebben; zulk eene lastering zij verre van hem. Als hij over iets besluit zegt hij slechts: Wees! en het is.
19:36Ayat 36
Quran, Surah Maryam, Ayat 36
Waarlijk, God is mijn Heer en
19:37Ayat 37
Quran, Surah Maryam, Ayat 37
De partijen verschillen onder elkander nopens Jezus; maar wee over hen, die ongeloovigen zijn, wegens hunne verschijning op den grooten dag.
19:38Ayat 38
Quran, Surah Maryam, Ayat 38
Doe hen hooren en doe hen zien op den dag, waarop zij tot ons zullen komen om geoordeeld te worden; maar de goddeloozen verkeeren heden in eene duidelijke dwaling.
19:39Ayat 39
Quran, Surah Maryam, Ayat 39
Waarschuw hen voor den dag der zuchten, als de zaak zal worden bepaald, terwijl zij thans in achteloosheid zijn verzonken en niet gelooven.
19:40Ayat 40
Quran, Surah Maryam, Ayat 40
Waarlijk, wij zullen de aarde erven en al de schepselen die zich daarop bevinden, en tot ons zullen zij allen terugkeeren.
19:41Ayat 41
Quran, Surah Maryam, Ayat 41
En herdenk Abraham en het boek van den Koran; want hij was iemand van groote geloofwaardigheid en een profeet.
19:42Ayat 42
Quran, Surah Maryam, Ayat 42
Toen hij tot zijnen vader zeide: O mijn vader! waarom aanbidt gij datgene, wat noch hoort, noch ziet en u volstrekt niet van voordeel is?
19:43Ayat 43
Quran, Surah Maryam, Ayat 43
O mijn vader! waarlijk, mij werd een deel van kennis geschonken, dat u niet is gegeven; volg mij dus; ik zal u op den effen weg leiden.
19:44Ayat 44
Quran, Surah Maryam, Ayat 44
O mijn vader! dien Satan niet: want Satan was we
19:45Ayat 45
Quran, Surah Maryam, Ayat 45
O mijn vader! waarlijk, ik vrees, dat u eene straf van den Barmhartige zal worden opgelegd, en gij een makker van Satan wordt.
19:46Ayat 46
Quran, Surah Maryam, Ayat 46
Zijn vader antwoordde: Verwerpt gij mijne goden, o Abraham! Indien gij niet ophoudt, zal ik u zekerlijk steenigen; verlaat mij dus voor langen tijd.
19:47Ayat 47
Quran, Surah Maryam, Ayat 47
Abraham antwoordde: Vrede zij op u! Ik zal van mijnen Heer vergiffenis voor u vragen; want hij is genadig omtrent mij.
19:48Ayat 48
Quran, Surah Maryam, Ayat 48
Ik wil mij van u scheiden en van de afgoden, welke gij naast God aanbidt, en ik zal mijn Heer aanroepen; misschien ben ik niet ongelukkig in mijne gebeden tot den Heer.
19:49Ayat 49
Quran, Surah Maryam, Ayat 49
En toen hij zich had gescheiden van hen en van de afgoden, welke zij naast God aanriepen, gaven wij hem Iza
19:50Ayat 50
Quran, Surah Maryam, Ayat 50
En wij gaven hun, door onze genade de profeti
19:51Ayat 51
Quran, Surah Maryam, Ayat 51
En gedenk Mozes in het boek van den Koran; want hij was zeer oprecht, een gezant en een profeet.
19:52Ayat 52
Quran, Surah Maryam, Ayat 52
En wij riepen hem van de rechterzijde van den berg Sina
19:53Ayat 53
Quran, Surah Maryam, Ayat 53
Wij gaven hem door onze genade, zijn broeder A
19:54Ayat 54
Quran, Surah Maryam, Ayat 54
Herdenk ook Isma
19:55Ayat 55
Quran, Surah Maryam, Ayat 55
En hij beval zijn gezin, het gebed in acht te nemen en aalmoezen te geven, en hij was zijnen Heer aangenaam.
19:56Ayat 56
Quran, Surah Maryam, Ayat 56
En herdenk Edris in hetzelfde boek; want hij was een rechtvaardig mensch.
19:57Ayat 57
Quran, Surah Maryam, Ayat 57
Wij verhieven hem tot een hooge plaats.
19:58Ayat 58
Quran, Surah Maryam, Ayat 58
Dit zijn zij, voor wie God weldadig was, onder de profeten der nakomelingschap van Adam en van hen, welke wij in de ark met Noach bewaarden, en van de nakomelingschap van Abraham, en van Isra
19:59Ayat 59
Quran, Surah Maryam, Ayat 59
Maar een volgend geslacht is na hen gekomen, dat het gebed verwaarloosde en zijne lusten volgde: zij zullen zekerlijk in de hel worden nedergestort.
19:60Ayat 60
Quran, Surah Maryam, Ayat 60
Behalve zij, die berouw toonen en gelooven, en doen wat rechtvaardig is; deze zullen in het paradijs komen en in het minst niet gekrenkt worden.
19:61Ayat 61
Quran, Surah Maryam, Ayat 61
Tuinen van eeuwig verblijf zullen hunne belooning zijn, welke de Barmhartige zijnen dienaren heeft beloofd, als een onderwerp des geloofs; en zijne belofte zal zekerlijk vervuld worden.
19:62Ayat 62
Quran, Surah Maryam, Ayat 62
Daar zullen zij geene ijdele gesprekken hooren, maar vrede, en hun voedsel zal daar des ochtends en des avonds voor hen worden gereed gemaakt.
19:63Ayat 63
Quran, Surah Maryam, Ayat 63
Dit is het paradijs, dat wij als eene erfenis zullen geven aan hen, die godvruchtig zijn.
19:64Ayat 64
Quran, Surah Maryam, Ayat 64
Wij dalen niet uit den hemel neder dan op het bevel van uwen Heer; aan hem behoort al wat voor of achter ons is en wat zich in de tusschenliggende ruimte bevindt. Uw Heer vergeet u nimmer.
19:65Ayat 65
Quran, Surah Maryam, Ayat 65
Hij is de Heer van hemel en aarde en van hetgeen daar tusschen is; aanbidt hem dus en weest volhardend in zijne aanbidding. Kent gij een van denzelfden naam als hij?
19:66Ayat 66
Quran, Surah Maryam, Ayat 66
De mensch zegt: Nadat ik dood zal wezen, zal ik dan werkelijk levend uit het graf worden gebracht?
19:67Ayat 67
Quran, Surah Maryam, Ayat 67
Gedenkt de mensch niet, dat wij hem vroeger schiepen, toen hij niets was?
19:68Ayat 68
Quran, Surah Maryam, Ayat 68
Maar ik zweer u bij uwen Heer, dat wij hen en de duivels zekerlijk zullen verzamelen, om hen te oordeelen; dan zullen wij hen op hunne knie
19:69Ayat 69
Quran, Surah Maryam, Ayat 69
Daarna zullen wij van iedere partij degenen verwijderen, die het weerspannigst tegen den Heer waren.
19:70Ayat 70
Quran, Surah Maryam, Ayat 70
Wij weten het beste, wie van hen het meeste waard is, daarin verbrand te worden.
19:71Ayat 71
Quran, Surah Maryam, Ayat 71
Er is niemand van u, die haar niet zal naderen; dit is een vast besluit van uwen Heer.
19:72Ayat 72
Quran, Surah Maryam, Ayat 72
Daarna zullen wij hen bevrijden, die godvruchtig waren; doch wij zullen de goddeloozen op hunne knie
19:73Ayat 73
Quran, Surah Maryam, Ayat 73
Als hun onze duidelijke teekens worden voorgelezen, zeggen de ongeloovigen tot de ware geloovigen: Wie der beide partijen bekleedt de verhevenste plaats en vormt de uitmuntendste verzameling?
19:74Ayat 74
Quran, Surah Maryam, Ayat 74
Maar hoeveel geslachten hebben wij v
19:75Ayat 75
Quran, Surah Maryam, Ayat 75
Zeg: Aan hem die in dwaling verkeert, zal God een lang en voorspoedig leven schenken. Tot zij zien waarmede zij worden bedreigd; hetzij de straf van dit leven of die van het jongste uur, en hierna zullen zij weten, wie in den slechten toestand verkeert en het zwakste van krachten is.
19:76Ayat 76
Quran, Surah Maryam, Ayat 76
God zal tot de goede richting bijdragen van hen die op den rechten weg zijn geleid. En de goede werken, die eeuwig blijven, zijn voor het aangezicht van uwen Heer, wat de belooning betreft, beter dan wereldsche bezittingen, en verkieslijker met betrekking tot de toekomstige belooning.
19:77Ayat 77
Quran, Surah Maryam, Ayat 77
Hebt gij hem gezien, die niet in onze teekenen gelooft, en zegt: Zekerlijk zullen mij rijkdommen en kinderen worden geschonken?
19:78Ayat 78
Quran, Surah Maryam, Ayat 78
Is hij bekend met de geheimen der toekomst, of heeft hij een verbond met den Barmhartige aangegaan, dat het zoo zal wezen? Volstrekt niet.
19:79Ayat 79
Quran, Surah Maryam, Ayat 79
Wij zullen zekerlijk opschrijven wat hij zegt, en zijne straf vermeerderen.
19:80Ayat 80
Quran, Surah Maryam, Ayat 80
En wij zullen zijn erfgenaam wezen van datgene, waarvan hij spreekt, en op den jongsten dag zal hij alleen en naakt voor ons verschijnen.
19:81Ayat 81
Quran, Surah Maryam, Ayat 81
Zij hebben andere goden naast God genomen, opdat zij hun tot zegen konden zijn. Volstrekt niet.
19:82Ayat 82
Quran, Surah Maryam, Ayat 82
Hierna zullen zij hunne aanbidding loochenen en hunne tegenstanders worden.
19:83Ayat 83
Quran, Surah Maryam, Ayat 83
Ziet gij niet, dat wij de duivels tegen de ongeloovigen zenden, om hun door hunne ingevingen tot het kwaad te verlokken?
19:84Ayat 84
Quran, Surah Maryam, Ayat 84
Haast u dus niet het verderf op hen af te smeeken; want wij geven hun een bepaald aantal dagen van uitstel.
19:85Ayat 85
Quran, Surah Maryam, Ayat 85
Op een zekeren dag zullen wij de godvruchtigen op eervolle wijze voor den Barmhartige verzamelen, als gezanten, die in de tegenwoordigheid van een vorst komen.
19:86Ayat 86
Quran, Surah Maryam, Ayat 86
Maar wij zullen de zondaren in de hel drijven, zoo als het vee in het water wordt gedreven.
19:87Ayat 87
Quran, Surah Maryam, Ayat 87
Zij zullen geene voorspraak verkrijgen, behalve hij, die een verbond van den Barmhartige heeft ontvangen.
19:88Ayat 88
Quran, Surah Maryam, Ayat 88
Zij zeggen: De Barmhartige heeft kinderen gebaard.
19:89Ayat 89
Quran, Surah Maryam, Ayat 89
Welk eene godslastering hebt gij daarmede uitgesproken!
19:90Ayat 90
Quran, Surah Maryam, Ayat 90
Er is slechts weinig toe noodig, opdat de hemelen bij deze woorden verscheurd worden, en de aarde in twee
19:91Ayat 91
Quran, Surah Maryam, Ayat 91
Omdat zij kinderen aan God beschrijven,
19:92Ayat 92
Quran, Surah Maryam, Ayat 92
Terwijl het Gode niet past kinderen te baren.
19:93Ayat 93
Quran, Surah Maryam, Ayat 93
Waarlijk, er is niemand in den hemel of op aarde, die den Barmhartige niet als zijn dienaar zal naderen.
19:94Ayat 94
Quran, Surah Maryam, Ayat 94
Hij omringt hen door zijne kennis en macht, en telt hen met nauwkeurigheid.
19:95Ayat 95
Quran, Surah Maryam, Ayat 95
Zij zullen allen op den dag der opstanding voor hem verschijnen, verlaten zoowel van helpers als volgelingen.
19:96Ayat 96
Quran, Surah Maryam, Ayat 96
Maar wat degenen betreft, die gelooven en goede werken doen, de Barmhartige zal hun liefde schenken.
19:97Ayat 97
Quran, Surah Maryam, Ayat 97
Waarlijk, wij hebben den Koran gemakkelijk voor uwe tong gemaakt door hem in uwe taal te geven, opdat gij daardoor den godvruchtige onze beloften verklaren, en het twistzieke volk dreigend waarschuwen zoudt.
19:98Ayat 98
Quran, Surah Maryam, Ayat 98
En hoevele geslachten hebben wij niet v
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: