bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah As-Saffat

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah As-Saffat in Arabic, Persian Translation by Ayatollah Naser Makarem Shirazi and English Transliteration

Mecca Mecca (56)
182Total Ayat: 182
5Total Ruku: 5
37:1Ayat 1
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 1
سوگند به (فرشتگان) صف‌کشیده (و منظّم)
37:2Ayat 2
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 2
و به نهی‌کنندگان و (بازدارندگان)
37:3Ayat 3
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 3
و تلاوت‌کنندگان پیاپی آیات الهی...
37:4Ayat 4
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 4
که معبود شما یگانه است؛
37:5Ayat 5
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 5
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرقها!
37:6Ayat 6
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 6
ما آسمان نزدیک [= پایین‌] را با ستارگان آراستیم،
37:7Ayat 7
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 7
تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم!
37:8Ayat 8
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 8
آنها نمی‌توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگاه چنین کنند) از هر سو هدف قرارمی‌گیرند!
37:9Ayat 9
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 9
آنها به شدّت به عقب رانده می‌شوند؛ و برای آنان مجازاتی دائم است!
37:10Ayat 10
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 10
مگر آنها که در لحظه‌ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند، که «شهاب ثاقب» آنها را تعقیب می‌کند!
37:11Ayat 11
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 11
از آنان بپرس: «آیا آفرینش (و معاد) آنان سخت‌تر است یا آفرینش فرشتگان (و آسمانها و زمین)؟! ما آنان را از گل چسبنده‌ای آفریدیم!
37:12Ayat 12
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 12
تو از انکارشان تعجّب می‌کنی، ولی آنها مسخره می‌کنند!
37:13Ayat 13
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 13
و هنگامی که به آنان تذکّر داده شود، هرگز متذکّر نمی‌شوند!
37:14Ayat 14
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 14
و هنگامی که معجزه‌ای را ببینند، دیگران را نیز به استهزا دعوت می‌کنند!
37:15Ayat 15
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 15
و می‌گویند: «این فقط سحری آشکار است!
37:16Ayat 16
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 16
آیا هنگامی که ما مُردیم و به خاک و استخوان مبدّل شدیم، بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟!
37:17Ayat 17
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 17
یا پدران نخستین ما (بازمی‌گردند)؟!»
37:18Ayat 18
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 18
بگو: «آری، همه شما زنده می‌شوید در حالی که خوار و کوچک خواهید بود!
37:19Ayat 19
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 19
تنها یک صیحه عظیم واقع می‌شود، ناگهان همه (از قبرها برمی‌خیزند و) نگاه می‌کنند!
37:20Ayat 20
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 20
و می‌گویند: «ای وای بر ما، این روز جزاست!»
37:21Ayat 21
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 21
(آری) این همان روز جدایی (حقّ از باطل) است که شما آن را تکذیب می‌کردید!
37:22Ayat 22
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 22
(در این هنگام به فرشتگان دستور داده می‌شود:) ظالمان و همردیفانشان و آنچه را می‌پرستیدند...
37:23Ayat 23
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 23
(آری آنچه را) جز خدا می‌پرستیدند جمع کنید و بسوی راه دوزخ هدایتشان کنید!
37:24Ayat 24
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 24
آنها را نگهدارید که باید بازپرسی شوند!
37:25Ayat 25
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 25
شما را چه شده که از هم یاری نمی‌طلبید؟!
37:26Ayat 26
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 26
ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند!
37:27Ayat 27
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 27
(و در این حال) رو به یکدیگر کرده و از هم می‌پرسند...
37:28Ayat 28
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 28
گروهی (می‌گویند: «شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر) از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید امّا جز فریب چیزی در کارتان نبود)!»
37:29Ayat 29
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 29
(آنها در جواب) می‌گویند: «شما خودتان اهل ایمان نبودید (تقصیر ما چیست)؟!
37:30Ayat 30
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 30
ما هیچ گونه سلطه‌ای بر شما نداشتیم، بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید!
37:31Ayat 31
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 31
اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلّم شده، و همگی از عذاب او می‌چشیم!
37:32Ayat 32
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 32
ما شما را گمراه کردیم، همان گونه که خود گمراه بودیم!
37:33Ayat 33
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 33
(آری) همه آنها [= پیشوایان و پیروان گمراه‌] در آن روز در عذاب الهی مشترکند!
37:34Ayat 34
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 34
ما این گونه با مجرمان رفتار می‌کنیم!
37:35Ayat 35
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 35
چرا که وقتی به آنها گفته می‌شد: «معبودی جز خدا وجود ندارد»، تکبّر و سرکشی می‌کردند...
37:36Ayat 36
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 36
و پیوسته می‌گفتند: «آیا ما معبودان خود را بخاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟!»
37:37Ayat 37
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 37
چنین نیست، او حقّ را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است!
37:38Ayat 38
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 38
اما شما (مستکبران کوردل) بطور مسلّم عذاب دردناک (الهی) را خواهید چشید!
37:39Ayat 39
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 39
و جز به آنچه انجام می‌دادید کیفر داده نمی‌شوید،
37:40Ayat 40
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 40
جز بندگان مخلص خدا (که از این کیفرها برکنارند)!
37:41Ayat 41
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 41
برای آنان [= بندگان مخلص‌] روزی معیّن و ویژه‌ای است،
37:42Ayat 42
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 42
میوه‌ها (ی گوناگون پر ارزش)، و آنها گرامی داشته می‌شوند...
37:43Ayat 43
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 43
در باغهای پر نعمت بهشت؛
37:44Ayat 44
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 44
در حالی که بر تختها رو به روی یکدیگر تکیه زده‌اند،
37:45Ayat 45
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 45
و گرداگردشان قدحهای لبریز از شراب طهور را می‌گردانند؛
37:46Ayat 46
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 46
شرابی سفید و درخشنده، و لذّتبخش برای نوشندگان؛
37:47Ayat 47
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 47
شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می‌شوند!
37:48Ayat 48
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 48
و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی‌ورزند.
37:49Ayat 49
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 49
گویی از (لطافت و سفیدی) همچون تخم‌مرغهایی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است)!
37:50Ayat 50
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 50
(در حالی که آنها غرق گفتگو هستند) بعضی رو به بعضی دیگر کرده می‌پرسند...
37:51Ayat 51
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 51
کسی از آنها می‌گوید: «من همنشینی داشتم...
37:52Ayat 52
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 52
که پیوسته می‌گفت: آیا (به راستی) تو این سخن را باور کرده‌ای...
37:53Ayat 53
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 53
که وقتی ما مُردیم و به خاک و استخوان مبدّل شدیم، (بار دیگر) زنده می‌شویم و جزا داده خواهیم شد؟!»
37:54Ayat 54
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 54
(سپس) می‌گوید: «آیا شما می‌توانید از او خبری بگیرید؟»
37:55Ayat 55
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 55
اینجاست که نگاهی می‌کند، ناگهان او را در میان دوزخ می‌بیند.
37:56Ayat 56
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 56
می‌گوید: «به خدا سوگند نزدیک بود مرا (نیز) به هلاکت بکشانی!
37:57Ayat 57
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 57
و اگر نعمت پروردگارم نبود، من نیز از احضارشدگان (در دوزخ) بودم!
37:58Ayat 58
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 58
(سپس به یاران خود می‌گوید: ای دوستان!) آیا ما هرگز نمی‌میریم (و در بهشت جاودانه خواهیم بود)،
37:59Ayat 59
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 59
و جز همان مرگ اول، مرگی به سراغ ما نخواهد آمد، و ما هرگز عذاب نخواهیم شد.
37:60Ayat 60
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 60
راستی این همان پیروزی بزرگ است!
37:61Ayat 61
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 61
آری، برای مثل این، باید عمل‌کنندگان عمل کنند!
37:62Ayat 62
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 62
آیا این (نعمتهای جاویدان بهشتی) بهتر است یا درخت (نفرت‌انگیز) زقّوم؟!
37:63Ayat 63
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 63
ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم!
37:64Ayat 64
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 64
آن درختی است که از قعر جهنّم می‌روید!
37:65Ayat 65
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 65
شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است!
37:66Ayat 66
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 66
آنها [= مجرمان‌] از آن می‌خورند و شکمها را از آن پر می‌کنند!
37:67Ayat 67
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 67
سپس روی آن آب داغ متعفّنی می‌نوشند!
37:68Ayat 68
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 68
سپس بازگشت آنها به سوی جهنّم است!
37:69Ayat 69
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 69
چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند،
37:70Ayat 70
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 70
با این حال به سرعت بدنبال آنان کشانده می‌شوند!
37:71Ayat 71
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 71
و قبل از آنها بیشتر پیشینیان (نیز) گمراه شدند!
37:72Ayat 72
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 72
ما در میان آنها انذارکنندگانی فرستادیم،
37:73Ayat 73
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 73
ولی بنگر عاقبت انذارشوندگان چگونه بود!
37:74Ayat 74
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 74
مگر بندگان مخلص خدا!
37:75Ayat 75
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 75
و نوح، ما را خواند (و ما دعای او را اجابت کردیم)؛ و چه خوب اجابت کننده‌ای هستیم!
37:76Ayat 76
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 76
و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم،
37:77Ayat 77
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 77
و فرزندانش را همان بازماندگان (روی زمین) قرار دادیم،
37:78Ayat 78
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 78
و نام نیک او را در میان امّتهای بعد باقی نهادیم.
37:79Ayat 79
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 79
سلام بر نوح در میان جهانیان باد!
37:80Ayat 80
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 80
ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!
37:81Ayat 81
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 81
چرا که او از بندگان باایمان ما بود!
37:82Ayat 82
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 82
سپس دیگران [= دشمنان او] را غرق کردیم!
37:83Ayat 83
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 83
و از پیروان او ابراهیم بود؛
37:84Ayat 84
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 84
(به خاطر بیاور) هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد؛
37:85Ayat 85
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 85
هنگامی که به پدر و قومش گفت: «اینها چیست که می‌پرستید؟!
37:86Ayat 86
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 86
آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین می‌روید؟!
37:87Ayat 87
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 87
شما درباره پروردگار عالمیان چه گمان می‌برید؟!
37:88Ayat 88
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 88
(سپس) نگاهی به ستارگان افکند...
37:89Ayat 89
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 89
و گفت: «من بیمارم (و با شما به مراسم جشن نمی‌آیم)!»
37:90Ayat 90
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 90
آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند (و بسرعت دور شدند.)
37:91Ayat 91
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 91
(او وارد بتخانه شد) مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت: «چرا (از این غذاها) نمی‌خورید؟!
37:92Ayat 92
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 92
(اصلاً) چرا سخن نمی‌گویید؟!»
37:93Ayat 93
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 93
سپس بسوی آنها رفت و ضربه‌ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد (و جز بت بزرگ، همه را درهم شکست).
37:94Ayat 94
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 94
آنها با سرعت به او روی آوردند.
37:95Ayat 95
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 95
گفت: «آیا چیزی را می‌پرستید که با دست خود می‌تراشید؟!
37:96Ayat 96
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 96
با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهایی که می‌سازید!»
37:97Ayat 97
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 97
(بت‌پرستان) گفتند: «بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنّمی از آتش بیفکنید!»
37:98Ayat 98
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 98
آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند، ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم!
37:99Ayat 99
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 99
(او از این مهلکه بسلامت بیرون آمد) و گفت: «من به سوی پروردگارم می‌روم، او مرا هدایت خواهد کرد!
37:100Ayat 100
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 100
پروردگارا! به من از صالحان [= فرزندان صالح‌] ببخش!»
37:101Ayat 101
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 101
ما او [= ابراهیم‌] را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم!
37:102Ayat 102
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 102
هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید، گفت: «پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم، نظر تو چیست؟» گفت «پدرم! هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت!»
37:103Ayat 103
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 103
هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد...
37:104Ayat 104
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 104
او را ندا دادیم که: «ای ابراهیم!
37:105Ayat 105
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 105
آن رؤیا را تحقق بخشیدی (و به مأموریت خود عمل کردی)!» ما این گونه، نیکوکاران را جزا می‌دهیم!
37:106Ayat 106
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 106
این مسلّماً همان امتحان آشکار است!
37:107Ayat 107
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 107
ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم،
37:108Ayat 108
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 108
و نام نیک او را در امّتهای بعد باقی نهادیم!
37:109Ayat 109
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 109
سلام بر ابراهیم!
37:110Ayat 110
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 110
این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!
37:111Ayat 111
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 111
او از بندگان باایمان ما است!
37:112Ayat 112
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 112
ما او را به اسحاق -پیامبری از شایستگان- بشارت دادیم!
37:113Ayat 113
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 113
ما به او و اسحاق برکت دادیم؛ و از دودمان آن دو، افرادی بودند نیکوکار و افرادی آشکارا به خود ستم کردند!
37:114Ayat 114
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 114
ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم!
37:115Ayat 115
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 115
و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم!
37:116Ayat 116
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 116
و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند!
37:117Ayat 117
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 117
ما به آن دو، کتاب روشنگر دادیم،
37:118Ayat 118
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 118
و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم!
37:119Ayat 119
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 119
و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم!
37:120Ayat 120
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 120
سلام بر موسی و هارون!
37:121Ayat 121
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 121
ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!
37:122Ayat 122
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 122
آن دو از بندگان مؤمن ما بودند!
37:123Ayat 123
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 123
و الیاس از رسولان (ما) بود!
37:124Ayat 124
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 124
به خاطر بیاور هنگامی را که به قومش گفت: «آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟!
37:125Ayat 125
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 125
آیا بت «بعل» را می‌خوانید و بهترین آفریدگارها را رها می‌سازید؟!
37:126Ayat 126
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 126
خدایی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست!»
37:127Ayat 127
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 127
امّا آنها او را تکذیب کردند؛ ولی به یقین همگی (در دادگاه عدل الهی) احضار می‌شوند!
37:128Ayat 128
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 128
مگر بندگان مخلص خدا!
37:129Ayat 129
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 129
ما نام نیک او را در میان امّتهای بعد باقی گذاردیم!
37:130Ayat 130
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 130
سلام بر الیاسین!
37:131Ayat 131
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 131
ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!
37:132Ayat 132
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 132
او از بندگان مؤمن ما است!
37:133Ayat 133
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 133
و لوط از رسولان (ما) است!
37:134Ayat 134
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 134
و به خاطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم،
37:135Ayat 135
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 135
مگر پیرزنی که از بازماندگان بود (و به سرنوشت آنان گرفتار شد)!
37:136Ayat 136
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 136
سپس بقیه را نابود کردیم!
37:137Ayat 137
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 137
و شما پیوسته صبحگاهان از کنار (ویرانه‌های شهرهای) آنها می‌گذرید...
37:138Ayat 138
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 138
و (همچنین) شبانگاه؛ آیا نمی‌اندیشید؟!
37:139Ayat 139
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 139
و یونس از رسولان (ما) است!
37:140Ayat 140
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 140
به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر (از جمعیّت و بار) فرار کرد.
37:141Ayat 141
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 141
و با آنها قرعه افکند، (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد!
37:142Ayat 142
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 142
(او را به دریا افکندند) و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی که مستحقّ سرزنش بود!
37:143Ayat 143
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 143
و اگر او از تسبیح‌کنندگان نبود...
37:144Ayat 144
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 144
تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند!
37:145Ayat 145
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 145
(به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و) او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود!
37:146Ayat 146
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 146
و بوته کدوئی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد)!
37:147Ayat 147
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 147
و او را به سوی جمعیّت یکصد هزار نفری -یا بیشتر- فرستادیم!
37:148Ayat 148
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 148
آنها ایمان آوردند، از این رو تا مدّت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره‌مند ساختیم!
37:149Ayat 149
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 149
از آنان بپرس: آیا پروردگارت دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟!
37:150Ayat 150
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 150
آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟!
37:151Ayat 151
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 151
بدانید آنها با این تهمت بزرگشان می‌گویند:
37:152Ayat 152
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 152
«خداوند فرزند آورده!» ولی آنها به یقین دروغ می‌گویند!
37:153Ayat 153
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 153
آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟!
37:154Ayat 154
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 154
شما را چه شده است؟! چگونه حکم می‌کنید؟! (هیچ می‌فهمید چه می‌گویید؟!)
37:155Ayat 155
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 155
آیا متذکّر نمی‌شوید؟!
37:156Ayat 156
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 156
یا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟
37:157Ayat 157
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 157
کتابتان را بیاورید اگر راست می‌گویید!
37:158Ayat 158
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 158
آنها [= مشرکان‌] میان او [= خداوند] و جنّ، (خویشاوندی و) نسبتی قائل شدند؛ در حالی که جنّیان بخوبی می‌دانند که این بت‌پرستان در دادگاه الهی احضار می‌شوند!
37:159Ayat 159
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 159
منزّه است خداوند از آنچه توصیف می‌کنند،
37:160Ayat 160
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 160
مگر بندگان مخلص خدا!
37:161Ayat 161
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 161
شما و آنچه را پرستش می‌کنید،
37:162Ayat 162
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 162
هرگز نمی‌توانید کسی را (با آن) فریب دهید،
37:163Ayat 163
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 163
مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می‌شوند!
37:164Ayat 164
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 164
و هیچ یک از ما نیست جز آنکه مقام معلومی دارد؛
37:165Ayat 165
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 165
و ما همگی (برای اطاعت فرمان خداوند) به صف ایستاده‌ایم؛
37:166Ayat 166
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 166
و ما همه تسبیح‌گوی او هستیم!
37:167Ayat 167
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 167
آنها پیوسته می‌گفتند:
37:168Ayat 168
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 168
«اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود،
37:169Ayat 169
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 169
به یقین، ما بندگان مخلص خدا بودیم!»
37:170Ayat 170
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 170
(امّا هنگامی که این کتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد،) به آن کافر شدند؛ ولی بزودی (نتیجه کار خود را) خواهند دانست!
37:171Ayat 171
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 171
وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلّم شده...
37:172Ayat 172
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 172
که آنان یاری شدگانند،
37:173Ayat 173
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 173
و لشکر ما پیروزند!
37:174Ayat 174
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 174
از آنها [= کافران‌] روی بگردان تا زمان معیّنی (که فرمان جهاد فرارسد)!
37:175Ayat 175
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 175
و وضع آنها را بنگر (چه بی‌محتواست) اما بزودی (نتیجه اعمال خود را) می‌بینند!
37:176Ayat 176
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 176
آیا آنها برای عذاب ما شتاب می‌کنند؟!
37:177Ayat 177
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 177
امّا هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه‌هایشان فرود آید، انذارشدگان صبحگاه بدی خواهند داشت!
37:178Ayat 178
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 178
از آنان روی بگردان تا زمان معیّنی!
37:179Ayat 179
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 179
و وضع کارشان را ببین؛ آنها نیز به زودی (نتیجه اعمال خود را) می‌بینند!
37:180Ayat 180
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 180
منزّه است پروردگار تو، پروردگار عزّت (و قدرت) از آنچه آنان توصیف می‌کنند.
37:181Ayat 181
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 181
و سلام بر رسولان!
37:182Ayat 182
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 182
حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است!
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: