bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah As-Saffat

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah As-Saffat dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (56)
182Total Ayat: 182
5Total Ruku: 5
37:1Ayat 1
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 1
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
37:2Ayat 2
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
37:3Ayat 3
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 3
dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
37:4Ayat 4
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 4
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
37:5Ayat 5
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 5
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
37:6Ayat 6
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 6
Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,
37:7Ayat 7
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 7
dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
37:8Ayat 8
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 8
syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
37:9Ayat 9
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 9
Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,
37:10Ayat 10
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 10
akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
37:11Ayat 11
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 11
Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
37:12Ayat 12
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 12
Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.
37:13Ayat 13
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 13
Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
37:14Ayat 14
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 14
Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.
37:15Ayat 15
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 15
Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
37:16Ayat 16
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 16
Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
37:17Ayat 17
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 17
Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?
37:18Ayat 18
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 18
Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina"
37:19Ayat 19
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 19
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.
37:20Ayat 20
Quran, Surah As-Saffat, Ayat 20
Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
< Halaman Berikutnya
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: