bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah An-Najm

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah An-Najm in Arabic, Persian Translation by Mahdi Elahi Ghomshei and English Transliteration

Mecca Mecca (23)
62Total Ayat: 62
3Total Ruku: 3
53:1Ayat 1
Quran, Surah An-Najm, Ayat 1
قسم به ستاره چون فرود آید.
53:2Ayat 2
Quran, Surah An-Najm, Ayat 2
که صاحب شما (محمّد مصطفی ص) هیچ گاه در ضلالت و گمراهی نبوده است.
53:3Ayat 3
Quran, Surah An-Najm, Ayat 3
و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید.
53:4Ayat 4
Quran, Surah An-Najm, Ayat 4
سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست.
53:5Ayat 5
Quran, Surah An-Najm, Ayat 5
او را (جبرئیل) همان (فرشته) بسیار توانا (به وحی خدا) علم آموخته است.
53:6Ayat 6
Quran, Surah An-Najm, Ayat 6
همان ملک مقتدری که به خلقت کامل (و صورت ملکوتی بر رسول) جلوه کرد.
53:7Ayat 7
Quran, Surah An-Najm, Ayat 7
و آن رسول در افق اعلا (ی کمال و مشرق انسانیت) بود.
53:8Ayat 8
Quran, Surah An-Najm, Ayat 8
آن گاه نزدیک آمد و بر او (به وحی حق) نازل گردید.
53:9Ayat 9
Quran, Surah An-Najm, Ayat 9
(بدان نزدیکی که) با او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد.
53:10Ayat 10
Quran, Surah An-Najm, Ayat 10
پس (خدا) به بنده خود وحی فرمود آنچه که هیچ کس درک آن نتواند کرد.
53:11Ayat 11
Quran, Surah An-Najm, Ayat 11
آنچه (در غیب عالم) دید دلش هم به حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت.
53:12Ayat 12
Quran, Surah An-Najm, Ayat 12
آیا (شما کافران) با رسول بر آنچه (در شب معراج) به چشم مشاهده کرد ستیزه می‌کنید؟
53:13Ayat 13
Quran, Surah An-Najm, Ayat 13
و یکبار دیگر هم او را (یعنی جبرئیل را) رسول مشاهده کرد.
53:14Ayat 14
Quran, Surah An-Najm, Ayat 14
در نزد (مقام) سدرة المنتهی (که آن درختی است در سمت راست عرش که منتهای سیر عقلی فرشتگان و ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقام بالاتر آگاه نیستند).
53:15Ayat 15
Quran, Surah An-Najm, Ayat 15
بهشتی که مسکن متقیان است در همان جایگاه سدره است.
53:16Ayat 16
Quran, Surah An-Najm, Ayat 16
چون سدره را می‌پوشاند (از نور عظمت حق) آنچه که احدی از آن آگه نیست.
53:17Ayat 17
Quran, Surah An-Najm, Ayat 17
چشم (محمّد ص از حقایق آن عالم) آنچه را باید بنگرد بی هیچ کم و بیش مشاهده کرد.
53:18Ayat 18
Quran, Surah An-Najm, Ayat 18
آنجا از بزرگتر آیات حیرت‌انگیز پروردگارش را به حقیقت دید.
53:19Ayat 19
Quran, Surah An-Najm, Ayat 19
آیا دو بت بزرگ لات و عزّای خود را دیدید (که بی اثر است).
53:20Ayat 20
Quran, Surah An-Najm, Ayat 20
و منات سومین بت دیگرتان را دانستید (که جمادی بی‌نفع و ضرر است).
53:21Ayat 21
Quran, Surah An-Najm, Ayat 21
آیا شما را فرزند پسر و خدا را دختر است؟
53:22Ayat 22
Quran, Surah An-Najm, Ayat 22
اگر چنین بودی باز هم تقسیمی ناروا و نادرست بودی.
53:23Ayat 23
Quran, Surah An-Najm, Ayat 23
این بتها جز نامهایی که شما و پدرانتان بر آنها نهاده‌اید چیز دیگری نیست و خدا هیچ دلیلی بر (معبودیت) آنها نازل نفرموده؛ مشرکان چیزی غیر گمان باطل و هوای نفس فاسد خود را پیروی نمی‌کنند با آنکه از جانب خدایشان هدایت بر آنها آمد.
53:24Ayat 24
Quran, Surah An-Najm, Ayat 24
آیا برای آدمی هر چه آرزو کند حاصل می‌شود؟
53:25Ayat 25
Quran, Surah An-Najm, Ayat 25
در صورتی که (انسان مالک هیچ نیست و) دنیا و آخرت همه ملک خداست.
53:26Ayat 26
Quran, Surah An-Najm, Ayat 26
و بسیار ملک در آسمانها هست که شفاعتشان سودمند نیست جز به امر خدا و بر آن کس که خدا بخواهد و از او خشنود باشد.
53:27Ayat 27
Quran, Surah An-Najm, Ayat 27
آنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را نام دختران خدا نهادند.
53:28Ayat 28
Quran, Surah An-Najm, Ayat 28
و حال آنکه هیچ علم به آن ندارند و جز در پی گمان و پندار نمی‌روند و ظنّ و گمان هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد.
53:29Ayat 29
Quran, Surah An-Najm, Ayat 29
پس از هر کسی که از یاد ما (و قرآن ما) رو گردانید و جز زندگانی دنیای فانی را نخواست به کلی اعراض کن.
53:30Ayat 30
Quran, Surah An-Najm, Ayat 30
منتهای علم و فهم این مردم تا همین حد است، خدا به حال آن که از راه حق گمراه شد و آن که هدایت یافت کاملا آگاه است.
53:31Ayat 31
Quran, Surah An-Najm, Ayat 31
و آنچه در آسمانها و زمین است همه ملک خداست (و حکم اعمال خلق با اوست) تا بدکاران را به کیفر رساند و نیکوکاران را پاداش نیکوتر عطا کند.
53:32Ayat 32
Quran, Surah An-Najm, Ayat 32
آنان که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری کنند مگر آنکه کمی (یعنی گناه صغیره‌ای یا تخیّل و وسوسه‌ای به غلبه طبیعت و عادت) از آنها سر زند، که مغفرت پروردگارت بسیار وسیع است، او به حال شما آگاه‌تر است آن گاه که شما را از خاک زمین آفرید و هنگامی که در رحم مادرها جنین بودید، پس خودستایی مکنید، او به حال هر که متّقی (و در خور ستایش) است از شما داناتر است.
53:33Ayat 33
Quran, Surah An-Najm, Ayat 33
(ای رسول) دیدی آن کس را که روی (از جنگ احد) بگردانید؟
53:34Ayat 34
Quran, Surah An-Najm, Ayat 34
و اندک صدقه‌ای داد سپس به کلّی قطع احسان کرد؟ (مفسّرین گفتند: آیات مربوط به عثمان است که شتری با بار به عبد اللّه سعد داد که در محشر بار گناه عثمان را به دوش گیرد).
53:35Ayat 35
Quran, Surah An-Najm, Ayat 35
آیا علم غیب نزد اوست و او (به احوال آن جهان) بیناست (که می‌داند رفیقش می‌تواند بار گناه او را به دوش گیرد).
53:36Ayat 36
Quran, Surah An-Najm, Ayat 36
یا که آگه نشد به آنچه (راجع به مجازات) در تورات موسی عمران است؟
53:37Ayat 37
Quran, Surah An-Najm, Ayat 37
و هم در صحف ابراهیم خلیل وفادار؟
53:38Ayat 38
Quran, Surah An-Najm, Ayat 38
که هیچ کس بار گناه دیگری را (در قیامت) به دوش نخواهد گرفت.
53:39Ayat 39
Quran, Surah An-Najm, Ayat 39
و (نمی‌داند) اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده (ثواب و جزایی) نخواهد بود؟
53:40Ayat 40
Quran, Surah An-Najm, Ayat 40
و اینکه البته پاداش سعی و عمل او را (در دنیا و برزخ) به وی بنمایند.
53:41Ayat 41
Quran, Surah An-Najm, Ayat 41
سپس (در آخرت) پاداش کامل آن را به او بدهند.
53:42Ayat 42
Quran, Surah An-Najm, Ayat 42
و اینکه کار خلق عالم به سوی خدا منتهی می‌شود.
53:43Ayat 43
Quran, Surah An-Najm, Ayat 43
و هم اوست که (بندگان را) شاد و خندان سازد و غمین و گریان گرداند.
53:44Ayat 44
Quran, Surah An-Najm, Ayat 44
و هم اوست که بمیراند و باز زنده فرماید.
53:45Ayat 45
Quran, Surah An-Najm, Ayat 45
و اوست که خلق را (برای انس با هم) جفت نر و ماده آفریده است.
53:46Ayat 46
Quran, Surah An-Najm, Ayat 46
از نطفه‌ای آفریده که (از مردان به رحم زنان) می‌ریزد.
53:47Ayat 47
Quran, Surah An-Najm, Ayat 47
و هم بر اوست که ایجاد نشأه آخرت کند.
53:48Ayat 48
Quran, Surah An-Najm, Ayat 48
و هم اوست که (بندگان را) بی‌نیاز کند و سرمایه (هر سعادت) بخشد.
53:49Ayat 49
Quran, Surah An-Najm, Ayat 49
و هم اوست آفریننده ستاره شعری (پس آفریننده را پرستید نه ستاره را).
53:50Ayat 50
Quran, Surah An-Najm, Ayat 50
و هم اوست که نخستین قوم عاد را هلاک ساخت.
53:51Ayat 51
Quran, Surah An-Najm, Ayat 51
و قوم ثمود را، و هیچ باقی نگذاشت.
53:52Ayat 52
Quran, Surah An-Najm, Ayat 52
و پیش از اینان قوم نوح را که ظالم و سرکش‌تر بودند هلاک گردانید.
53:53Ayat 53
Quran, Surah An-Najm, Ayat 53
و شهرهای قوم لوط را واژگون ساخت.
53:54Ayat 54
Quran, Surah An-Najm, Ayat 54
تا آنکه بر آنها عذابی بسیار سخت احاطه کرد.
53:55Ayat 55
Quran, Surah An-Najm, Ayat 55
پس (ای بشر) به کدام یک از نعمتهای پروردگارت جدل و انکار می‌کنی؟
53:56Ayat 56
Quran, Surah An-Najm, Ayat 56
این رسول هم مانند رسولان پیشین ترساننده خلق (از قهر خدا) است.
53:57Ayat 57
Quran, Surah An-Najm, Ayat 57
روز قیامت بسیار نزدیک شده است.
53:58Ayat 58
Quran, Surah An-Najm, Ayat 58
هیچ کس غیر خدا آن روز را آشکار نتواند ساخت.
53:59Ayat 59
Quran, Surah An-Najm, Ayat 59
آیا از این سخن تعجب می‌کنید،
53:60Ayat 60
Quran, Surah An-Najm, Ayat 60
و (به فسوس و مسخره بر آن) می‌خندید و (به روزگار سخت خود) نمی‌گریید،
53:61Ayat 61
Quran, Surah An-Najm, Ayat 61
و شما سخت غافلید (از این خواب غفلت برخیزید و).
53:62Ayat 62
Quran, Surah An-Najm, Ayat 62
بعد از این به سجده و عبادت خدا پردازید.
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: