bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah An-Najm

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah An-Najm in Arabic, Persian Translation by Ayatollah Naser Makarem Shirazi and English Transliteration

Mecca Mecca (23)
62Total Ayat: 62
3Total Ruku: 3
53:1Ayat 1
Quran, Surah An-Najm, Ayat 1
سوگند به ستاره هنگامی که افول می‌کند،
53:2Ayat 2
Quran, Surah An-Najm, Ayat 2
که هرگز دوست شما [= محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است،
53:3Ayat 3
Quran, Surah An-Najm, Ayat 3
و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید!
53:4Ayat 4
Quran, Surah An-Najm, Ayat 4
آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست!
53:5Ayat 5
Quran, Surah An-Najm, Ayat 5
آن کس که قدرت عظیمی دارد [= جبرئیل امین‌] او را تعلیم داده است؛
53:6Ayat 6
Quran, Surah An-Najm, Ayat 6
همان کس که توانایی فوق العاده دارد؛ او سلطه یافت...
53:7Ayat 7
Quran, Surah An-Najm, Ayat 7
در حالی که در اُفق اعلی قرار داشت!
53:8Ayat 8
Quran, Surah An-Najm, Ayat 8
سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد...
53:9Ayat 9
Quran, Surah An-Najm, Ayat 9
تا آنکه فاصله او (با پیامبر) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود؛
53:10Ayat 10
Quran, Surah An-Najm, Ayat 10
در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده‌اش وحی نمود.
53:11Ayat 11
Quran, Surah An-Najm, Ayat 11
قلب (پاک او) در آنچه دید هرگز دروغ نگفت.
53:12Ayat 12
Quran, Surah An-Najm, Ayat 12
آیا با او درباره آنچه (با چشم خود) دیده مجادله می‌کنید؟!
53:13Ayat 13
Quran, Surah An-Najm, Ayat 13
و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد،
53:14Ayat 14
Quran, Surah An-Najm, Ayat 14
نزد «سدرة المنتهی»،
53:15Ayat 15
Quran, Surah An-Najm, Ayat 15
که «جنت المأوی» در آنجاست!
53:16Ayat 16
Quran, Surah An-Najm, Ayat 16
در آن هنگام که چیزی [= نور خیره‌کننده‌ای‌] سدرة المنتهی را پوشانده بود،
53:17Ayat 17
Quran, Surah An-Najm, Ayat 17
چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد (آنچه دید واقعیّت بود)!
53:18Ayat 18
Quran, Surah An-Najm, Ayat 18
او پاره‌ای از آیات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید!
53:19Ayat 19
Quran, Surah An-Najm, Ayat 19
به من خبر دهید آیا بتهای «لات» و «عزّی»...
53:20Ayat 20
Quran, Surah An-Najm, Ayat 20
و «منات» که سوّمین آنهاست (دختران خدا هستند)؟!
53:21Ayat 21
Quran, Surah An-Najm, Ayat 21
آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟! (در حالی که بزعم شما دختران کم ارزش‌ترند!)
53:22Ayat 22
Quran, Surah An-Najm, Ayat 22
در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است!
53:23Ayat 23
Quran, Surah An-Najm, Ayat 23
اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته‌اید (نامهایی بی‌محتوا و اسمهایی بی مسمّا)، و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمانهای بی‌اساس و هوای نفس پیروی می‌کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است!
53:24Ayat 24
Quran, Surah An-Najm, Ayat 24
یا آنچه انسان تمنّا دارد به آن می‌رسد؟!
53:25Ayat 25
Quran, Surah An-Najm, Ayat 25
در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست!
53:26Ayat 26
Quran, Surah An-Najm, Ayat 26
و چه بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها سودی نمی‌بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه (شفاعت) دهد!
53:27Ayat 27
Quran, Surah An-Najm, Ayat 27
کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاری می‌کنند!
53:28Ayat 28
Quran, Surah An-Najm, Ayat 28
آنها هرگز به این سخن دانشی ندارند، تنها از گمان بی‌پایه پیروی می‌کنند با اینکه «گمان» هرگز انسان را از حقّ بی‌نیاز نمی‌کند!
53:29Ayat 29
Quran, Surah An-Najm, Ayat 29
حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می‌گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌طلبد، اعراض کن!
53:30Ayat 30
Quran, Surah An-Najm, Ayat 30
این آخرین حدّ آگاهی آنهاست؛ پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده‌اند بهتر می‌شناسد، و (همچنین) هدایت‌یافتگان را از همه بهتر می‌شناسد!
53:31Ayat 31
Quran, Surah An-Najm, Ayat 31
و برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد!
53:32Ayat 32
Quran, Surah An-Najm, Ayat 32
همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند، جز گناهان صغیره (که گاه آلوده آن می‌شوند)؛ آمرزش پروردگار تو گسترده است؛ او نسبت به شما از همه آگاهتر است از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که بصورت جنینهایی در شکم مادرانتان بودید؛ پس خودستایی نکنید، او پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد!
53:33Ayat 33
Quran, Surah An-Najm, Ayat 33
آیا دیدی آن کس را که (از اسلام -یا انفاق-) روی گردان شد؟!
53:34Ayat 34
Quran, Surah An-Najm, Ayat 34
و کمی عطا کرد، و از بیشتر امساک نمود!
53:35Ayat 35
Quran, Surah An-Najm, Ayat 35
آیا نزد او علم غیب است و می‌بیند (که دیگران می‌توانند گناهان او را بر دوش گیرند)؟!
53:36Ayat 36
Quran, Surah An-Najm, Ayat 36
یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟!
53:37Ayat 37
Quran, Surah An-Najm, Ayat 37
و در کتب ابراهیم، همان کسی که وظیفه خود را بطور کامل ادا کرد،
53:38Ayat 38
Quran, Surah An-Najm, Ayat 38
که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد،
53:39Ayat 39
Quran, Surah An-Najm, Ayat 39
و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست،
53:40Ayat 40
Quran, Surah An-Najm, Ayat 40
و اینکه تلاش او بزودی دیده می‌شود،
53:41Ayat 41
Quran, Surah An-Najm, Ayat 41
سپس به او جزای کافی داده خواهد شد!
53:42Ayat 42
Quran, Surah An-Najm, Ayat 42
(و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است) که همه امور به پروردگارت منتهی می‌گردد؟!
53:43Ayat 43
Quran, Surah An-Najm, Ayat 43
و اینکه اوست که خنداند و گریاند،
53:44Ayat 44
Quran, Surah An-Najm, Ayat 44
و اوست که میراند و زنده کرد،
53:45Ayat 45
Quran, Surah An-Najm, Ayat 45
و اوست که دو زوج نر و مادّه را آفرید...
53:46Ayat 46
Quran, Surah An-Najm, Ayat 46
از نطفه‌ای هنگامی که خارج می‌شود (و در رحم می‌ریزد)،
53:47Ayat 47
Quran, Surah An-Najm, Ayat 47
و اینکه بر خداست ایجاد عالم دیگر (تا عدالت اجرا گردد)،
53:48Ayat 48
Quran, Surah An-Najm, Ayat 48
و اینکه اوست که بی‌نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید،
53:49Ayat 49
Quran, Surah An-Najm, Ayat 49
و اینکه اوست پروردگار ستاره «شعرا»!
53:50Ayat 50
Quran, Surah An-Najm, Ayat 50
(و آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین آمده) که خداوند قوم «عاد نخستین» را هلاک کرد؟!
53:51Ayat 51
Quran, Surah An-Najm, Ayat 51
و همچنین قوم «ثمود» را، و کسی از آنان را باقی نگذارد!
53:52Ayat 52
Quran, Surah An-Najm, Ayat 52
و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند!
53:53Ayat 53
Quran, Surah An-Najm, Ayat 53
و نیز شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) را فرو کوبید،
53:54Ayat 54
Quran, Surah An-Najm, Ayat 54
سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید!
53:55Ayat 55
Quran, Surah An-Najm, Ayat 55
(بگو:) در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟!
53:56Ayat 56
Quran, Surah An-Najm, Ayat 56
این (پیامبر) بیم‌دهنده‌ای از بیم‌دهندگان پیشین است!
53:57Ayat 57
Quran, Surah An-Najm, Ayat 57
آنچه باید نزدیک شود، نزدیک شده است (و قیامت فرامی‌رسد)،
53:58Ayat 58
Quran, Surah An-Najm, Ayat 58
و هیچ کس جز خدا نمی‌تواند سختیهای آن را برطرف سازد!
53:59Ayat 59
Quran, Surah An-Najm, Ayat 59
آیا از این سخن تعجّب می‌کنید،
53:60Ayat 60
Quran, Surah An-Najm, Ayat 60
و می‌خندید و نمی‌گریید،
53:61Ayat 61
Quran, Surah An-Najm, Ayat 61
و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می‌برید؟!
53:62Ayat 62
Quran, Surah An-Najm, Ayat 62
حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید!
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: