bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Al-Hijr

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Al-Hijr in Arabic, Persian Translation by Ayatollah Hussain Ansarian and English Transliteration

Mecca Mecca (54)
99Total Ayat: 99
6Total Ruku: 6
15:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 1
الر ـ این [آیات بلندمرتبه] آیات کتاب الهی و آیات قرآنِ روشنگر [با عظمت] است.
15:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 2
کافران [هنگام روبرو شدن با عذاب] چه بسا آرزو می کنند که کاش تسلیم [فرمان های خدا] بودند.
15:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 3
بگذارشان تا بخورند و [با لذایذ مادی و زودگذر] کامرانی کنند، و آرزوها، سرگرمشان نماید؛ سپس [حقّانیّت اسلام و فرجام شوم خود را] خواهند فهمید.
15:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 4
و هیچ شهری را [به خاطر فساد فراگیرش] نابود نکردیم مگر اینکه برای آن سرنوشتی معین [وروزگار ودوره ای تغییرناپذیر] بود.
15:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 5
هیچ ملتی از اجل معین خود نه پیش می افتد و نه پس می ماند.
15:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 6
و گفتند: ای کسی که قرآن بر او نازل شده! قطعاً تو دیوانه ای!
15:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 7
اگر [درباره پیامبری ات] راست می گویی، چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری؟!
15:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 8
[اینان بدانند که] ما فرشتگان را جز به درستی و راستی نازل نمی کنیم، و در آن هنگام [که نازل شوند، این منکران لجوج از دچار شدن به عذاب] مهلت نمی یابند.
15:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 9
همانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهبان آن [از تحریف و زوال] هستیم.
15:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 10
و بی تردید ما پیش از تو هم پیامبرانی را در امت های پیشین فرستادیم.
15:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 11
و هیچ پیامبری به سوی آنان نمی آمد مگر آنکه او را مسخره می کردند.
15:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 12
ما این گونه [که قابل فهمیدن باشد] قرآن را وارد قلوب بدکاران می کنیم.
15:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 13
[با این همه] به آن ایمان نمی آورند، و البته روش پیشینیان هم [در مسخره کردن آیات خدا و استهزای پیامبران] به همین صورت بوده است.
15:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 14
و اگر [برای دریافت حقایق ومعارف] دری از آسمان به روی آنان بگشاییم، که همواره از آن بالا روند.
15:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 15
باز خواهند گفت: یقیناً ما چشم بندی شده ایم، بلکه گروهی جادو شده هستیم.
15:16Ayat 16
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 16
به راستی که ما در آسمان، برج هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان [به شکل صورت های فلکی] آراستیم.
15:17Ayat 17
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 17
و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم.
15:18Ayat 18
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 18
مگر آنکه دزدانه [خبرهای عالم بالا را] بشنود، که شهابی روشن او را دنبال می کند.
15:19Ayat 19
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 19
و زمین را گستراندیم و در آن کوه های استوار افکندیم، واز هر گیاه موزون وسنجیده ای در آن رویاندیم.
15:20Ayat 20
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 20
و در آن برای شما و کسانی که روزی دهنده آنان نیستید، انواع وسایل و ابزار معیشت قرار دادیم.
15:21Ayat 21
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 21
و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه هایش نزد ماست، و آن را جز به اندازه معین نازل نمی کنیم.
15:22Ayat 22
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 22
و بادها را باردار کننده فرستادیم، و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم و شما ذخیره کننده آن نیستید.
15:23Ayat 23
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 23
و یقیناً ماییم که حیات می دهیم، و می میرانیم و ما وارث [جهان و جهانیان] هستیم.
15:24Ayat 24
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 24
و بی تردید [حالات، اعمال و شمار] پیشینیانِ شما و آیندگانتان را می دانیم.
15:25Ayat 25
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 25
و مسلماً پروردگار توست که محشورشان می کند؛ زیرا او حکیم و داناست.
15:26Ayat 26
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 26
و ما انسان را از گِلی خشک که برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ است، آفریدیم.
15:27Ayat 27
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 27
و جن را پیش از آن از آتشی سوزان و بی دود پدید آوردیم.
15:28Ayat 28
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 28
و [یاد کن] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گِل خشک که برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ است، می آفرینم.
15:29Ayat 29
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 29
پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او بدمم، برای او سجده کنان بیفتید.
15:30Ayat 30
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 30
پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند.
15:31Ayat 31
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 31
مگر ابلیس که از اینکه با سجده کنان باشد، امتناع کرد.
15:32Ayat 32
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 32
[خدا] گفت: ای ابلیس! تو را چه شده که با سجده کنان نیستی؟
15:33Ayat 33
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 33
گفت: من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک و برگرفته از لجنی متعفّن و تیره رنگ آفریدی، سجده کنم!!
15:34Ayat 34
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 34
[خدا] گفت: از این [جایگاه والا که مقام مقربان است] بیرون رو که رانده شده ای،
15:35Ayat 35
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 35
و بی تردید تا روز قیامت لعنت بر تو خواهد بود.
15:36Ayat 36
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 36
گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که [همگان] برانگیخته می شوند، مهلت ده.
15:37Ayat 37
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 37
[خدا] گفت: تو از مهلت یافتگانی،
15:38Ayat 38
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 38
تا روز [آن] وقت معین.
15:39Ayat 39
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 39
گفت: پروردگارا! به سبب اینکه مرا گمراه نمودی، من هم یقیناً [همه کارهای زشت را] در زمین برای آنان می آرایم [تا ارتکاب زشتی ها برای آنان آسان شود] و مسلماً همه را گمراه می کنم.
15:40Ayat 40
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 40
مگر [آن] بندگانت را که خالص شدگانِ [از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی] اند.
15:41Ayat 41
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 41
خدا فرمود: این [پیراسته شدن از هر ناخالصی] راهی است مستقیم [که تحقّقش در وجود بندگان مخلصم] برعهده من [است.]
15:42Ayat 42
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 42
قطعاً تو را بر بندگانم تسلّطی نیست، مگر بر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.
15:43Ayat 43
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 43
و مسلماً دوزخ، وعده گاه همگی آنان است.
15:44Ayat 44
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 44
برای آن هفت در است، برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده اند.
15:45Ayat 45
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 45
به یقین، پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها هستند.
15:46Ayat 46
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 46
[به آنان گویند:] با سلامت و امنیت وارد آنجا شوید.
15:47Ayat 47
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 47
و آنچه از دشمنی و کینه در سینه هایشان بوده برکنده ایم که برادروار بر تخت هایی روبروی یکدیگرند.
15:48Ayat 48
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 48
در آنجا خستگی و رنجی به آنان نمی رسد و هیچ گاه از آنجا اخراج نمی شوند.
15:49Ayat 49
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 49
به بندگانم خبر ده که یقیناً من [نسبت به مؤمنان] بسیار آمرزنده و مهربانم.
15:50Ayat 50
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 50
و اینکه عذابم [برای می رمان] همان عذاب دردناک است.
15:51Ayat 51
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 51
و نیز آنان را از مهمانان ابراهیم خبر ده.
15:52Ayat 52
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 52
هنگامی که بر او وارد شدند، پس سلام گفتند. [ابراهیم] گفت: ما از شما ترسانیم.
15:53Ayat 53
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 53
گفتند: نترس که ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم.
15:54Ayat 54
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 54
گفت: آیا با آنکه پیری به من رسید، مژده ام می دهید؟ به چه مژده می دهید؟
15:55Ayat 55
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 55
گفتند: تو را به بشارتی درست و به حق [که واقع شدنی است] مژده دادیم؛ بنابراین از ناامیدان مباش.
15:56Ayat 56
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 56
گفت: چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود؟!
15:57Ayat 57
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 57
[سپس] گفت: ای فرستادگان! کار مهم شما چیست؟
15:58Ayat 58
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 58
گفتند: ما به سوی قومی گنهکار فرستاده شده ایم [تا نابودشان کنیم.]
15:59Ayat 59
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 59
مگر خاندان لوط را که قطعاً همه آنان را نجات می دهیم،
15:60Ayat 60
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 60
مگر همسرش را که [به سبب روی گردانی اش از حق] مقدّر کرده ایم از بازماندگان [در شهر و نابودشوندگان] باشد.
15:61Ayat 61
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 61
پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند،
15:62Ayat 62
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 62
لوط گفت: بی تردید شما گروهی ناشناخته اید.
15:63Ayat 63
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 63
گفتند: [نه، ما آشنا هستیم] با چیزی نزد تو آمده ایم که قومت همواره در آن تردید داشتند.
15:64Ayat 64
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 64
و ما واقعیتی قطعی و مسلّم را [که همان عذاب الهی است، جهت نابودی مردم] برای تو آورده ایم و یقیناً راستگوییم.
15:65Ayat 65
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 65
پس [چون] پاره ای از شب [گذشت] خاندانت را کوچ ده و خودت دنبال آنان برو و هیچ یک از شما [به شهر] بازنگردد، و آنجا که مأمور هستید، بروید.
15:66Ayat 66
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 66
ما [کیفیت] این حادثه [بزرگ] را به او وحی کردیم که هنگامی که می رمان وارد صبح شوند، بنیادشان برکنده خواهد شد.
15:67Ayat 67
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 67
و اهل شهر [با آگاه شدن از مهمانان لوط] شادی کنان [به خانه لوط] آمدند.
15:68Ayat 68
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 68
لوط گفت: اینان مهمانان منند، آبروی مرا نبرید.
15:69Ayat 69
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 69
از خدا پروا کنید و مرا [نزد مهمانانم] خوار و بی مقدار نسازید.
15:70Ayat 70
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 70
گفتند: مگر ما تو را [از مهمان کردن] مردمان نهی نکردیم؟
15:71Ayat 71
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 71
[لوط] گفت: اگر می خواهید [کار درست و معقولی] انجام دهید، اینان دختران منند [که برای ازدواج مناسبند.]
15:72Ayat 72
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 72
[ای پیامبر!] به جان تو سوگند، آنان در مستی خود فرو رفته و سرگردان بودند.
15:73Ayat 73
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 73
پس به هنگام طلوع آفتاب، صدایی [مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین] آنان را فرا گرفت.
15:74Ayat 74
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 74
در نتیجه آن شهر را زیر و رو کردیم و بر آنان سنگ هایی از جنس سنگِ گل باراندیم.
15:75Ayat 75
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 75
قطعاً در این [سرگذشت اَسفبار و حادثه عبرت آموز] نشانه هایی [از قدرت خدا و خواری و رسوایی می رمان] برای هوشمندان [که جستجوگر علل حوادث اند] وجود دارد.
15:76Ayat 76
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 76
و آن [آثار و بقایای شهر ویران شده قوم لوط] بر سر راهی است که پابرجاست.
15:77Ayat 77
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 77
مسلماً در این [شهر ویران شده] برای مؤمنان نشانه ای [پندآموز] است.
15:78Ayat 78
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 78
و بی تردید اهل ایکه [قوم شعیب] ستمکار بودند.
15:79Ayat 79
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 79
در نتیجه از آنان انتقام گرفتیم، و [آثار] دو شهر نابود شده [قوم لوط و شعیب] بر سر جاده ای آشکار قرار دارد.
15:80Ayat 80
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 80
و به راستی اهل [دیار] حجر [که سرزمینی میان مدینه و شام است] پیامبران را تکذیب کردند.
15:81Ayat 81
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 81
و ما آیات و نشانه های خود را به آنان نشان دادیم، ولی از آنان روی گردان شدند.
15:82Ayat 82
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 82
و همواره از کوه ها خانه ها می تراشیدند در حالی که [به خیال خود به سبب استحکام آن خانه ها] ایمن [از حوادث] بودند.
15:83Ayat 83
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 83
پس هنگامی که به صبح درآمدند، صدایی [مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین] آنان را فرا گرفت.
15:84Ayat 84
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 84
و آنچه [از بناهای محکم و استواری که] فراهم می آوردند، عذاب خدا را از آنان دفع نکرد.
15:85Ayat 85
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 85
و آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دوتاست، جز به حق نیافریدیم، و بی تردید قیامت آمدنی است؛ پس [در برابر ناهنجاری های مردم] گذشتی کریمانه داشته باش.
15:86Ayat 86
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 86
یقیناً پروردگارت همان آفریننده داناست.
15:87Ayat 87
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 87
و به راستی که هفت آیه از مثانی [یعنی سوره حمد] و قرآن بزرگ را به تو عطا کردیم.
15:88Ayat 88
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 88
بنابراین به امکانات مادی [و ثروت و اولادی] که برخی از گروه های آنان را از آن برخوردار کردیم، چشم مدوز، و بر آنان [به سبب اینکه پذیرای حق نیستند] اندوه مخور، وپر و بال [لطف و مهربانیِ] خود را برای مؤمنان فرو گیر.
15:89Ayat 89
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 89
و [به اخلال گران در امر دین] بگو: بی تردید من بیم دهنده آشکارم.
15:90Ayat 90
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 90
[عذابی به سوی شما می فرستیم] همان گونه که بر تفرقه افکنان [در دین] فرستادیم.
15:91Ayat 91
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 91
همانان که قرآن را بخش بخش کردند [بخشی را پذیرفتند و از پذیرفتن بخشی دیگر روی گرداندند.]
15:92Ayat 92
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 92
به پروردگارت سوگند، قطعاً از همه آنان بازخواست می کنیم.
15:93Ayat 93
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 93
از اعمالی که همواره انجام می داده اند.
15:94Ayat 94
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 94
پس آنچه را به آن مأموری اظهار کن و از مشرکان روی بگردان.
15:95Ayat 95
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 95
که ما [شرّ] استهزا کنندگان را از تو بازداشته ایم.
15:96Ayat 96
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 96
همانان که با خدا معبود دیگری قرار می دهند، پس خواهند دانست [که مرتکب چه خطای بزرگی شده اند و مستحقّ چه عذابی هستند.]
15:97Ayat 97
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 97
ما می دانیم که تو از آنچه [مشرکان] می گویند، دلتنگ می شوی.
15:98Ayat 98
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 98
پس [برای دفع دلتنگی] پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوی و از سجده کنان باش.
15:99Ayat 99
Quran, Surah Al-Hijr, Ayat 99
و پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید، بندگی کن.
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: