bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Al-Baqarah (Baqara)

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran Surah Al-Baqarah in Arabic, Dutch Translation by Dr. Salomo Keyzer and English Transliteration

Madina Madina (87)
286Total Ayat: 286
40Total Ruku: 40
2:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 1
A. L. M.
2:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 2
Dit is het boek, waaromtrent geen twijfel bestaat; de richtsnoer van de godvreezenden,
2:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 3
Van hen, die de mysteri
2:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 4
Van hen, die aan openbaringen gelooven, u van boven gezonden en voor u gezonden; van hen die aan het volgend leven gelooven.
2:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 5
Zij alleen zullen door hunnen Heer worden geleid; zij alleen zullen welzalig zijn.
2:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 6
Den boozen is het gelijk, of gij hun de waarheid verkondigt of niet.
2:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 7
God heeft hunne harten en ooren verzegeld, hunne oogen geblinddoekt en eene verschrikkelijke straf wacht hen.
2:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 8
Er zijn menschen, die zeggen: "Wij gelooven aan God en aan het jongste gericht," en toch behooren zij niet tot het getal der geloovigen.
2:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 9
Zij trachten God en de geloovigen te misleiden; maar zij zullen slechts zich zelven misleiden, en begrijpen het niet.
2:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 10
Eene ziekte zetelt in hunne harten, en God zal die slechts doen toenemen; eene pijnlijke straf blijft hun bewaard; want zij hebben de profeten voor leugenaars gehouden.
2:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 11
Als men hun zegt: "Verleidt de wereld toch niet" dan antwoorden zij: "Verre van daar, wij zijn rechtschapen lieden."
2:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 12
Helaas! zij misleiden de wereld, maar zij begrijpen het niet.
2:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 13
Zegt men hun: "Gelooft toch, gelijk zoo veel anderen gelooven," dan antwoorden zij: "Zullen wij gelooven als de zotten?" Helaas! zij zelven zijn zotten, maar zij gevoelen het niet.
2:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 14
Ontmoeten zij geloovigen, dan zeggen zij: "Wij gelooven ook,'" maar zoodra zij weder bij hunne verleiders zijn, zeggen zij: "Wij houden het met u, en deze bespotten wij slechts."
2:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 15
Maar God zal met hen spotten: Hij zal hen langen tijd in hunne dwaling laten, onzeker heen en weder geslingerd.
2:16Ayat 16
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 16
Zij zijn het, die de dwaling voor de munt der waarheid gekocht hebben; maar hun handel heeft hun geen winst opgebracht; want zij zijn van den rechten weg afgedwaald.
2:17Ayat 17
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 17
Zij gelijken op hem, die een vuur ontsteekt en dat, wanneer het zijn licht op de omringende voorwerpen heeft geworpen, door God wordt uitgebluscht, hen in de duisternis latende opdat zij niet kunnen zien.
2:18Ayat 18
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 18
Doof, stom en blind zijn zij en kunnen daarom op den afgelegden weg niet terugkeeren.
2:19Ayat 19
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 19
Of zij zijn gelijk aan hen, die, wanneer een van regen zwangere wolk met donder en we
2:20Ayat 20
Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 20
Weinig is er slechts noodig, opdat de bliksem hun het gezicht ontroove; als de bliksem alles om hen heen verlicht, wandelen zij in zijn licht; wordt het weder duister om hen heen, dan staan zij onbewegelijk. Als God slechts wilde, zou Hij hen van het gezicht en gehoor berooven; want Hij is Almachtig.
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
< Next Page
<< Next Surah
Prev Surah >>

Surah Baqarah can also be written as Surah Baqara. This surah baqarah arabic are images and copied from an authentic source. The reason we prefer images our Arabic font is some browsers do not display Arabic fonts correctly. We have surah baqarah translation in many languages, select a translation from the translation menu. We have 5 surah baqarah english translation by 5 different authors.

Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: