bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Al-An'am

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran in Arabic with English Transliteration

Mecca Mecca (55)
165Total Ayat: 165
20Total Ruku: 20
6:111Ayat 111
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 111
Wa lau annana_ nazzalna_ ilaihimul mala_'ikata wa kallamahumul mauta_ wa hasyarna_ 'alaihim kulla syai'in qubulam ma_ ka_nu_ liyu'minu_ illa_ ay yasya_'alla_hu wa la_kinna aksarahum yajhalu_n(a).
6:112Ayat 112
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 112
Wa kaza_lika ja'alna_ likulli nabiyyin 'aduwwan syaya_tinal insi wal jinni yu_hi ba'duhum ila_ ba'din zukhrufal qauli illa_ guru_ru_(n), wa lau sya_'a rabbuka ma_ fa'alu_hu fa zarhum wa ma_ yaftaru_n(a).
6:113Ayat 113
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 113
Wa litasga_ ilaihi af'idatul lazina la_ yu'minu_na bil a_khirati wa liyardauhu wa liyaqtarifu_ ma_ hum muqtarifu_n(a).
6:114Ayat 114
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 114
Afagairalla_hi abgi hakamaw wa huwal lazi anzala ilaikumul kita_ba mufassala_(n), wallazina a_taina_humul kita_ba ya'lamu_na annahu_ munazzalum mir rabbika bil haqqi fala_ taku_nanna minal mumtarin(a).
6:115Ayat 115
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 115
Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa 'adla_(n), la_ mubaddila likalima_tih(i), wa huwas sami'ul 'alim(u).
6:116Ayat 116
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 116
Wa in tuti' aksara man fil ardi yudillu_ka 'an sabililla_h(i), iy yattabi'u_na illaz zanna wa in hum illa_ yakhrusu_n(a).
6:117Ayat 117
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 117
Inna rabbaka huwa a'lamu may yadillu 'an sabilih(i), wa huwa a'lamu bil muhtadin(a).
6:118Ayat 118
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 118
Fa kulu_ mimma_ zukirasmulla_hi 'alaihi in kuntum bi a_ya_tihi mu'minin(a).
6:119Ayat 119
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 119
Wa ma_ lakum alla_ ta'kulu_ mimma_ zukirasmulla_hi'alaihi wa qad fassala lakum ma_ harrama 'alaikum illa_ madturirtum ilaih(i), wa inna kasiral layudillu_na bi ahwa_'ihim bi gairi'ilm(in), inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin(a).
6:120Ayat 120
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 120
Wa zaru_ za_hiral ismi wa ba_tinah(u_), innal lazina yaksibu_nal isma sayujzauna bima_ ka_nu_ yaftaru_n(a).
6:121Ayat 121
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 121
Wa la_ ta'kulu_ mimma_ lam yuzkarismulla_hi 'alaihi wa innahu_ lafisq(un), wa innasy syaya_tina layu_hu_na ila_ auliya_'ihim liyuja_dilu_kum, wa in ata'tumu_hum innakum lamusyriku_n(a).
6:122Ayat 122
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 122
Awaman ka_na maitan fa ahyaina_hu wa ja'alna_ lahu_ nu_ray yamsyi bihi fin na_si kaman masaluhu_ fiz zuluma_ti laisa bi kha_rijim minha_, kaza_lika zuyyina lilka_firina ma_ ka_nu_ ya'malu_n(a).
6:123Ayat 123
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 123
Wa kaza_lika ja'alna_ fi kulli qaryatin aka_bira mujrimiha_ liyamkuru_ fiha_, wa ma_ yamkuru_na illa_ bi anfusihim wa ma_ yasy'uru_n(a).
6:124Ayat 124
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 124
Wa iza_ ja_'athum a_yatun qa_lu_ lan nu'mina hatta_ nu'ta_ misla ma_ u_tiya rusululla_h(i), alla_hu a'lamu haisu yaj'alu risa_latah(u_), sayusibul lazina ajramu_ saga_run'indalla_hi wa aza_bun syadidum bima_ ka_nu_ yamkuru_n(a).
6:125Ayat 125
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 125
Fa may yuridilla_hu ay yahdiyahu_ yasyrah sadrahu_ lil isla_m(i), wa may yurid ay yudillahu_ yaj'al sadrahu_ dayyiqan harajan ka annama_ yassa''adu fis sama_'(i), kaza_lika yaj'alulla_hur rijsa 'alal lazina la_ yu'minu_n(a).
6:126Ayat 126
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 126
Wa ha_za_ sira_tu rabbika mustaqima_(n), qad fassalnal a_ya_ti liqaumiy yazzakkaru_n(a).
6:127Ayat 127
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 127
Lahum da_rus sala_mi 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima_ ka_nu_ ya'malu_n(a).
6:128Ayat 128
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 128
Wa yauma yahsyuruhum jami'a_(n), ya_ ma'syaral jinni qadistaksartum minal ins(i), wa qa_la auliya_'uhum minal insi rabban_stamta'a ba'duna_ bi ba'diw wa balagna_ ajalanal lazi ajjalta lana_, qa_lan na_ru maswa_kum kha_lidina fiha_ illa_ ma_ sya_'alla_h(u), inna rabbaka hakimun 'alim(un).
6:129Ayat 129
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 129
Wa kaza_lika nuwalli ba'daz za_limina ba'dam bima_ ka_nu_ yaksibu_n(a).
6:130Ayat 130
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 130
Ya_ ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum yaqussu_na 'alaikum a_ya_ti wa yunziru_nakum liqa_'a yaumikum ha_za_, qa_lu_ syahidna_ 'ala_ anfusina_ wa garrathumul haya_tud dunya_ wa syahidu_ 'ala_ anfusihim annahum ka_nu_ ka_firin(a).
6:131Ayat 131
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 131
Za_lika allam yakur rabbaka muhlikal qura_ bi zulmin wa ahluha_ ga_filu_n(a).
6:132Ayat 132
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 132
Wa likullin daraja_tum mimma_'amilu_, wa ma_ rabbuka bi ga_filin 'amma_ ya'malu_n(a).
6:133Ayat 133
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 133
Wa rabbukal ganiyyu zur rahmah(ti), iy yasya' yuzhibkum wa yastakhlif mim ba'dikum ma_ yasya_'u kama_ ansya'akum min zurriyyati qaumin a_kharin(a).
6:134Ayat 134
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 134
Innama_ tu_'adu_na la a_t(iw), wa ma_ antum bi mu'jizin(a).
6:135Ayat 135
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 135
Qul ya_ qaumi'malu_ 'ala_ maka_natikum inni 'a_mil(un), fa saufa ta'lamu_n(a), man taku_nu lahu_ 'a_qibatud da_r(i), innahu_ la_ yuflihuz za_limu_n(a).
6:136Ayat 136
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 136
Wa ja'alu_ lilla_hi mimma_ zara'a minal harsi wal an'a_mi nasiban fa qa_lu_ ha_za_ lilla_hi bi za'mihim wa ha_za_ li syuraka_'ina_, fama_ ka_na li syuraka_'ihim fala_ yasilu ilalla_h(i), wa ma_ ka_na lilla_hi fa huwa yasilu ila_ syuraka_'ihim, sa_'a ma_ yahkumu_n(a).
6:137Ayat 137
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 137
Wa kaza_lika zayyana li kasirim minal musyrikina qatla aula_dihim syuraka_'uhum liyurdu_hum wa liyalbisu_ 'alaihim dinahum, wa lau sya_'alla_hu ma_ fa'alu_hu fa zarhum wa ma_ yaftaru_n(a).
6:138Ayat 138
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 138
Wa qa_lu_ ha_zihi an'a_muw wa harsun hijrul la_ yat'amuha_ illa_ man nasya_'u bi za'mihim wa an'a_mun hurrimat zuhu_ruhu_ wa an'a_mul la_ yazkuru_nasmalla_hi'alaihaftira_'an 'alaih(i), sayajzihim bima_ ka_nu_ yaftaru_n(a).
6:139Ayat 139
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 139
Wa qa_lu_ ma_ fi butu_ni ha_zihil an'a_mi kha_lisatul li zuku_rina_ wa muharramun'ala_ azwa_jina_, wa iy yakum maitatan fahum fihi syuraka_'(u), sayajzihim wasfahum, innahu_ hakimun 'alim(un).
6:140Ayat 140
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 140
Qad khasiral lazina qatalu_ aula_dahum safaham bi gairi 'ilmiw wa harramu_ ma_ razaqahumulla_huftira_'an'alalla_h(i), qad dallu_ wa ma_ ka_nu_ muhtadin(a).
6:141Ayat 141
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 141
Wa huwal lazi ansya'a janna_tim ma'ru_sya_tiw wa gaira ma'ru_sya_tiw wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu_ waz zaitu_na war rumma_na mutasya_bihaw wa gaira mutasya_bih(in), kulu_ min samarihi iza_ asmara wa a_tu_ haqqaha_ yauma hasa_dih(i), wa la_ tusrifu_, innahu_ la_ yuhibbul musrifin(a).
6:142Ayat 142
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 142
Wa minal an'a_mi hamu_lataw wa farsya_(n), kulu_ mimma_ razaqakumulla_hu wa la_ tattabi'u_ khutuwa_tisy syaita_n(i), innahu_ lakum'aduwwum mubin(un).
6:143Ayat 143
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 143
Sama_niyata azwa_j(in), minad da'nisnaini wa minal ma'zisnain(i), qul a_zzakaraini harrama amil unsayaini ammasytamalat 'alaihi arha_mul unsayain(i), nabbi'u_ni bi'ilmin in kuntum sa_diqin(a).
6:144Ayat 144
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 144
Wa minal ibilisnaini wa minal baqarisnain(i), qul a_zzakaraini harrama amil unsayaini ammasytamalat'alaihi arha_mul unsayain(i), am kuntum syuhada_'a iz wassa_kumulla_hu bi ha_za_, faman azlamu mimmaniftara_ 'alalla_hi kazibal liyudillan na_sa bi gairi 'ilm(in), innalla_ha la_ yahdil qaumaz za_limin(a).
6:145Ayat 145
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 145
Qul la_ ajidu fi ma_ u_hiya ilayya muharraman 'ala_ ta_'imiy yat'amuhu_ illa_ ay yaku_na maitatan au damam masfu_han au lahma khinzirin fa innahu_ rijsun au fisqan uhilla ligairilla_hi bih(i), famanidturra gaira ba_giw wa la_ 'a_din fa inna rabbaka gafu_rur rahim(un).
6:146Ayat 146
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 146
Wa 'alal lazina ha_du_ harramna_ kulla zi zufur(in), wa minal baqari wal ganami harramna_ 'alaihim syuhu_mahuma_ illa_ ma_ hamalat zuhu_ruhuma_ awil hawa_ya_ au makhtalata bi'azm(in), za_lika jazaina_hum bi bagyihim, wa inna_ lasa_diqu_n(a).
6:147Ayat 147
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 147
Fa in kazzabu_ka faqur rabbukum zu_ rahmatiw wa_si'ah(tin), wa la_ yuraddu ba'suhu_ 'anil qaumil mujrimin(a).
6:148Ayat 148
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 148
Sayaqu_lul lazina asyraku_ lau sya_'alla_hu ma_ asyrakna_ wa la_ a_ba_'una_ wa la_ harramna_ min syai'(in), kaza_lika kazzabal lazina min qablihim hatta_ za_qu_ ba'sana_, qul hal 'indakum min 'ilmin fa tukhriju_hu lana_, in tattabi'u_na illaz zanna wa in antum illa_ takhrusu_n(a).
6:149Ayat 149
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 149
Qul fa lilla_hil hujjatul ba_ligah(tu), fa lau sya_'a lahada_kum ajma'in(a).
6:150Ayat 150
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 150
Qul halumma syuhada_'akumul lazina yasyhadu_na annalla_ha harrama ha_za_, fa in syahidu_ fala_ tasyhad ma'ahum, wa la_ tattabi' ahwa_'al lazina kazzabu_ bi a_ya_tina_ wallazina la_ yu'minu_na bil a_khirati wa hum bi rabbihim ya'dilu_n(a).
6:151Ayat 151
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 151
Qul ta'a_lau atlu ma_ harrama rabbukum 'alaikum alla_ tusyriku_ bihi syai'aw wa bil wa_lidaini ihsa_na_(n), wa la_ taqtulu_ aul_dakum min imla_q(in), nahnu narzuqukum wa iyya_hum, wa la_ taqrabul fawa_hisya ma_ zahara minha_ wa ma_ batan(a), wa la_ taqtulun nafsal lati harramalla_hu illa_ bil haqq(i), za_likum wassa_kum bihi la'allakum ta'qilu_n(a).
6:152Ayat 152
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 152
Wa la_ taqrabu_ ma_lal yatimi illa_ billati hiya ahsanu hatta_ yabluga asyuddah(_),wa auful kaila wal miza_na bil qist(i), la_ nukallifu nafsan illa_ wus'aha_, wa iza_ qultum fa'dilu_ wa lau ka_na za_ qurba_, wa bi'ahdilla_hi aufu_, za_likum wassa_kum bihi la'allakum tazakkaru_n(a).
6:153Ayat 153
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 153
Wa anna ha_za_ sira_ti mutaqiman fattabi'u_h(u), wa la_ tattabi'us subula fa tafarraqa bikum 'an sabilih(i), za_likum wassa_kum bihi la'allakum tattaqu_n(a).
6:154Ayat 154
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 154
Summa a_taina_ mu_sal kita_ba tama_man 'alal lazi ahsana wa tafsilal likulli syai'iw wa hudaw wa rahmatal la'allahum bi liqa_'i rabbihim yu'minu_n(a).
6:155Ayat 155
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 155
Wa ha_za_ kitabun anzalna_hu muba_rakun fattabi'u_hu wattaqu_ la'allakum turhamu_n(a).
6:156Ayat 156
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 156
An taqu_lu_ innama_ unzilal kita_bu 'ala_ ta_'ifataini min qablina_, wa in kunna_ 'an dira_satihim laga_filin(a).
6:157Ayat 157
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 157
Au taqu_lu_ lau anna_ unzila 'alainal kita_bu lakunna_ ahda_ minhum, faqad ja_'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah(tun), faman azlamu mimman kazzaba bi a_ya_tilla_hi wa sadafa 'anha_, sanajzil lazina yasdifu_na'ana_ya_tina_ su_'al 'aza_bi bima_ ka_nu_ yasdifu_n(a).
6:158Ayat 158
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 158
Hal yanzuru_na ills_ an ta'tiyahumul mala_'ikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du a_ya_ti rabbik(a), yauma ya'ti ba'du a_ya_ti rabbika la_ yanfa'u nafsan ima_nuha_ lam takun a_manat min qablu au kasabat fi ima_niha_ khaira_(n), qulintaziru_ inna_ muntaziru_n(a).
6:159Ayat 159
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 159
Innal lazina farraqu_ dinahum wa ka_nu_ syiya'al lasta minhum fi syai'(in), innama_ amruhum ilalla_hi summa yunabbi'uhum bima_ ka_nu_ yaf'alu_n(a).
6:160Ayat 160
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 160
Man ja_'a bil hasanati falahu_ 'asyru amsa_liha_, wa man ja_'a bis sayyi'ati fala_ yujza_ illa_ mislaha_ wa hum la_ yuzlamu_n(a).
6:161Ayat 161
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 161
Qul innani hada_ni rabbi ila_ sira_tim mustaqim(in), dinan qiyamam millata ibra_hima hanifa_(n), wa ma_ ka_na minal musyrikin(a).
6:162Ayat 162
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 162
Qul inna sala_ti wa nusuki wa mahya_ya wa mama_ti lilla_hi rabbil 'a_lamin(a).
6:163Ayat 163
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 163
La_ syarika lah(u_), wa biza_lika umirtu wa ana awwalul muslimin(a).
6:164Ayat 164
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 164
Qul agairalla_hi abgi rabbaw wa huwa rabbu kulli syai'(in), wa la_ taksibu kullu nafsin illa_ 'alaiha_, wa la_ taziru wa_ziratuw wizra ukhra_, summa ila_ rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima_ kuntum fihi takhtalifu_n(a).
6:165Ayat 165
Quran, Surah Al-An'am, Ayat 165
Wa huwal lazi ja'alakum khala_'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fauqa ba'din daraja_til liyabluwakum fi ma_ a_ta_kum, inna rabbaka sari'ul 'iqa_b(i), wa innahu_ lagafu_rur rahim(un).
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
<< Next Surah
Prev Page >
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: