bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Ad-Dahr (Dahr)

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Ad-Dahr dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Madina Madina (98)
31Total Ayat: 31
2Total Ruku: 2
76:1Ayat 1
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 1
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
76:2Ayat 2
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 2
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
76:3Ayat 3
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
76:4Ayat 4
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 4
Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
76:5Ayat 5
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 5
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,
76:6Ayat 6
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 6
(yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
76:7Ayat 7
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 7
Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
76:8Ayat 8
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
76:9Ayat 9
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 9
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
76:10Ayat 10
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 10
Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
76:11Ayat 11
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 11
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.
76:12Ayat 12
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 12
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
76:13Ayat 13
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 13
di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
76:14Ayat 14
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 14
Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
76:15Ayat 15
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 15
Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
76:16Ayat 16
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 16
(yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
76:17Ayat 17
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 17
Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
76:18Ayat 18
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 18
(Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
76:19Ayat 19
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 19
Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
76:20Ayat 20
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 20
Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
76:21Ayat 21
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 21
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
76:22Ayat 22
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 22
Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
76:23Ayat 23
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 23
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
76:24Ayat 24
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 24
Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka.
76:25Ayat 25
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 25
Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
76:26Ayat 26
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 26
Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.
76:27Ayat 27
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 27
Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).
76:28Ayat 28
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 28
Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
76:29Ayat 29
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 29
Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
76:30Ayat 30
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 30
Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
76:31Ayat 31
Quran, Surah Ad-Dahr, Ayat 31
Dan memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>

This surah name can also be written as "surah dahr". Surah dahr is short name, the proper full name is "Surah Ad-Dahr".

Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: