bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Abasa

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Abasa dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (24)
42Total Ayat: 42
1Total Ruku: 1
80:1Ayat 1
Quran, Surah Abasa, Ayat 1
Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
80:2Ayat 2
Quran, Surah Abasa, Ayat 2
karena telah datang seorang buta kepadanya.
80:3Ayat 3
Quran, Surah Abasa, Ayat 3
Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
80:4Ayat 4
Quran, Surah Abasa, Ayat 4
atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
80:5Ayat 5
Quran, Surah Abasa, Ayat 5
Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
80:6Ayat 6
Quran, Surah Abasa, Ayat 6
maka kamu melayaninya.
80:7Ayat 7
Quran, Surah Abasa, Ayat 7
Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
80:8Ayat 8
Quran, Surah Abasa, Ayat 8
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
80:9Ayat 9
Quran, Surah Abasa, Ayat 9
sedang ia takut kepada (Allah),
80:10Ayat 10
Quran, Surah Abasa, Ayat 10
maka kamu mengabaikannya.
80:11Ayat 11
Quran, Surah Abasa, Ayat 11
Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
80:12Ayat 12
Quran, Surah Abasa, Ayat 12
maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
80:13Ayat 13
Quran, Surah Abasa, Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
80:14Ayat 14
Quran, Surah Abasa, Ayat 14
yang ditinggikan lagi disucikan,
80:15Ayat 15
Quran, Surah Abasa, Ayat 15
di tangan para penulis (malaikat),
80:16Ayat 16
Quran, Surah Abasa, Ayat 16
yang mulia lagi berbakti.
80:17Ayat 17
Quran, Surah Abasa, Ayat 17
Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
80:18Ayat 18
Quran, Surah Abasa, Ayat 18
Dari apakah Allah menciptakannya?
80:19Ayat 19
Quran, Surah Abasa, Ayat 19
Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
80:20Ayat 20
Quran, Surah Abasa, Ayat 20
Kemudian Dia memudahkan jalannya.
80:21Ayat 21
Quran, Surah Abasa, Ayat 21
kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
80:22Ayat 22
Quran, Surah Abasa, Ayat 22
kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
80:23Ayat 23
Quran, Surah Abasa, Ayat 23
Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
80:24Ayat 24
Quran, Surah Abasa, Ayat 24
maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
80:25Ayat 25
Quran, Surah Abasa, Ayat 25
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
80:26Ayat 26
Quran, Surah Abasa, Ayat 26
kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
80:27Ayat 27
Quran, Surah Abasa, Ayat 27
lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
80:28Ayat 28
Quran, Surah Abasa, Ayat 28
anggur dan sayur-sayuran,
80:29Ayat 29
Quran, Surah Abasa, Ayat 29
zaitun dan kurma,
80:30Ayat 30
Quran, Surah Abasa, Ayat 30
kebun-kebun (yang) lebat,
80:31Ayat 31
Quran, Surah Abasa, Ayat 31
dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
80:32Ayat 32
Quran, Surah Abasa, Ayat 32
untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
80:33Ayat 33
Quran, Surah Abasa, Ayat 33
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
80:34Ayat 34
Quran, Surah Abasa, Ayat 34
pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
80:35Ayat 35
Quran, Surah Abasa, Ayat 35
dari ibu dan bapaknya,
80:36Ayat 36
Quran, Surah Abasa, Ayat 36
dari istri dan anak-anaknya.
80:37Ayat 37
Quran, Surah Abasa, Ayat 37
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
80:38Ayat 38
Quran, Surah Abasa, Ayat 38
Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
80:39Ayat 39
Quran, Surah Abasa, Ayat 39
tertawa dan bergembira ria,
80:40Ayat 40
Quran, Surah Abasa, Ayat 40
dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
80:41Ayat 41
Quran, Surah Abasa, Ayat 41
dan ditutup lagi oleh kegelapan.
80:42Ayat 42
Quran, Surah Abasa, Ayat 42
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: